Testiranje za prijem na stručno osposobljavanje

c_160_120_16777215_00_images_slike2015_JAVNI_POZIV.jpg

Povjerenstvo za provedbu postupka prijema na Stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa, na rok od 12 mjeseci, za radno mjesto: Referent za opće poslove 1 polaznik/polaznica, putem Natječaja, objavljenog na Hrvatskom zavodu za zapošljavanje, internet stranicama i oglasnoj ploči Općine, od 25. srpnja 2019. godine,

 

o b a v j e š t a v a   k a n d i d a t e

da će se pismeno testiranje za kandidate koji udovoljavaju formalnim uvjetima iz Natječaja, a koji su dostavili pravodobnu i urednu prijavu, održati dana 12. kolovoza 2019. godine (ponedjeljak) s početkom u 14,00 sati u prostorijama Općine Kaptol, Školska 3, 34334 Kaptol, u općinskoj vijećnici.

Nakon obavljenog testiranja, Povjerenstvo za provedbu postupka prijema na Stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa utvrdit će rezultate testiranja, te kandidate koji su zadovoljili na pismenom testiranju pozvati na razgovor (intervju), nakon čega će utvrditi rang-listu kandidata prema ukupnom broju ostvarenih bodova na pismenom testiranju i intervjuu (I. i II. dio). Pismeno testiranje i intervju održat će se isti dan. Smatra se da kandidat koji nije pristupio testiranju, povukao prijavu na Javni natječaj.

 POPIS KANDIDATA PRIJAVLJENIH NA NATJEČAJ ZA PRIJAM NA STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE BEZ ZASNIVANJA RADNOG ODNOSA  ZA KOJE ĆE SE ODRŽATI PISMENO TESTIRANJE  DANA 12. 08. 2019. g. (ponedjeljak) u 14,00 sati

Ime i prezime
1. Lucija Domić
2. Lucija Čosić
3. Jelena Dorić
4. Anja Čačić

 

NAČIN OBAVLJANJA PRETHODNE PROVJERE ZNANJA I SPOSOBNOSTI:
Prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti mogu pristupiti samo kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja.
Na samo testiranje, kandidati su dužni ponijeti sa sobom osobnu iskaznicu ili drugu odgovarajuću identifikacijsku ispravu s fotografijom radi utvrđivanja identiteta, te kemijsku olovku s kojom će pisati test. Kandidati koji ne mogu dokazati identitet neće moći pristupiti testiranju. Kandidati koji na pisanom dijelu testiranja ostvare najmanje 50% točnih odgovora bit će pozvani na razgovor (intervju). Kandidati sami snose troškove dolaska na pisano testiranje i razgovor (intervju). Za kandidata koji ne pristupi pisanom testiranju smatrat će se da je povukao prijavu na natječaj.

Literatura za pripremanje kandidata za pisano testiranje:
Opći dio:

1. Poznavanje osnova ustavnog ustrojstva Republike Hrvatske – pravni izvor:
a. Ustav RH (Narodne novine br. 56/90,135/97, 8/98, 113/00, 124/00, 28/01, 41/01, 55/01, 76/10 i 85/10- pročišćeni tekst, 05/14) Odluka Ustavnog suda, br.: SuP-O-1/2014. od 14.01.2014.)

2. Poznavanje osnovnog sustava lokane i područne (regionalne) samouprave – pravni izvor – Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN br. 33/01., 60/01. – vjerodostojno tumačenje, 125/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12., 19/13. – pročišćeni tekst i 137/15. I 123/17).

3. Poznavanje osnova službeničkog zakonodavstva zaposlenih u tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave – pravni izvor – Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj samoupravi (NN br. 86/08, 61/11 I 04/18.)

Posebni dio:
1. Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17)
2. Uredba o uredskom poslovanju („Narodne novine“ br. 7/2009)

 

Povjerenstvo:


Ispis   E-mail