broj 7/2023

21.12.2023.

 

AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA


1. Proračun Općine Kaptol za 2024. godinu.
2. Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Kaptol za 2024. godinu.
3. Odluka o dodjeli sredstava za novorođenčad u 2024. godini.
4. Odluka o poticanju zapošljavanja i razvoja poduzetništva na području Općine Kaptol u 2024. godini.
5. Odluka o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka i članova izabranih sa liste grupe birača zastupljenih u općinskom vijeću Općine Kaptol za 2024. godinu.
6. Odluka o subvenciji poljoprivrednicima za osjemenjivanje goveda u 2024. godini.
7. Odluka o donošenju Plana upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Kaptol za 2024. godinu.
8. Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2024. godinu na području Općine Kaptol.
9. Program održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2024. godinu na području Općine Kaptol.
10. Program korištenja sredstava od zakupa, prodaje i privremenog korištenja poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH na području Općine Kaptol za 2024. godinu.
11. Program utroška sredstava šumskog doprinosa na području Općine Kaptol za 2024. godinu.
12. Program javnih potreba u kulturi u Općini Kaptol za 2024. godinu.
13. Program javnih potreba u športu u Općini Kaptol za 2024. godinu.
14. Socijalni plan Općine Kaptol za 2024. godinu.
15. Program javnih potreba za obavljanje djelatnosti Hrvatske gorske službe spašavanja-Stanica Požega za 2024. godinu.
16. Odluka o visini naknade Povjerenstva za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države na području Općine Kaptol.
17. II. Izmjena i dopuna proračuna Općine Kaptol za 2023. godinu.
18. II. Izmjena i dopuna Programa gradnje objekta i uređaja komunalne infrastrukture za 2023. godinu na području Općine Kaptol.
19. II. Izmjena i dopuna Programa održavanja objekta i uređaja komunalne infrastrukture za 2023. godinu na području Općine Kaptol.
20. II. Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u športu u Općini Kaptol za 2023. godinu.
21. II. Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u kulturi u Općini Kaptol za 2023. godinu.
22. II. Izmjena i dopuna Socijalnog plana Općine Kaptol za 2023. godinu.

AKTI OPĆINSKOG NAČELNIKA

1. Odluka o proceduri blagajničkog poslovanja.
2. Odluka o proceduri izdavanja i obračunavanja putnih naloga.
3. Odluka o proceduri zaprimanja, otpreme i arhiviranja dokumenata.
4. Odluka o proceduri stvaranja i praćenja ugovornih obveza.
5. Odluka o proceduri zaprimanja, likvidacije i plaćanja računa u Općini Kaptol.
6. Odluka o prijenosu poslova i ovlasti.
7. Odluka o isplati Božićnog dara za djecu.
8. Odluka o imenovanju Povjerenstva za provedbu Javnog poziva za dodjelu potpora za razvoj turističke infrastrukture na području Općine Kaptol u 2023. godini.
9. Odluka o isplati Božićnog dara.
10. Odluka o isplati Božićnog dara za službenike i namještenike.
11. Odluka o raspisivanju javnog natječaja za dodjelu stipendija za akademsku 2023./2024. godinu.
12. Procedura naplate prihoda, obračuna i naplate dospjelih, a nenaplativih potraživanja Općine Kaptol.
13. Procedura upravljanja i raspolaganja imovinom.
14. Zaključak o oslobađanju plaćanja komunalnog doprinosa Danijele Trpčić.