Broj 1/2024

26.01.2024.

 

AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA
1. Analiza stanja sustava civilne zaštite za Općinu kaptol u 2023. godini.
2. Godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje 2024.-2026. g..
3. Odluka o donošenju Plana djelovanja u području prirodnih nepogoda za 2024.godinu.
4. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Statut Dječjeg vrtića „Bambi“ Kaptol.
5. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića „Bambi“ Kaptol.
6. Zaključak o prihvaćanju prijedloga Ugovora o osnivanju prava građenja.
7. Zaključak o prihvaćanju prijedloga Društvenog ugovora o osnivanju društva sa ograničenom odgovornošću.

AKTI OPĆINSKOG NAČELNIKA
1. Odluka o imenovanju Povjerenstva za dodjelu studentskih stipendija u akademskoj godini 2023./2024..
2. Odluka o drugom raspisivanju javnog poziva za dodjelu financijskih potpora udrugama civilnog društva u 2024. godini.
3. Odluka o sufinanciranja cijene priključka na javni sustav odvodnje u 2024. godini.
4. Odluka o visini cijene rada radnih strojeva.
5. Odluka o izmjeni Odluke o visini naknade za dnevni obrok.
6. Odluka o utvrđivanju osnovice za obračun plaće zaposlenih u „Dječjem vrtiću „Bambi“ Kaptol.
7. Odluka o dodjeli nepovratnih potpora.
8. IV. Izmjene i dopune plana nabave roba, radova i usluga za 2023. godinu.
9. Plan nabave roba, radova i usluga za 2024. godinu.
10. Suglasnost na Prijedlog Odluke o visini koeficijenata za obračun plaće u Dječjem vrtiću „Bambi“ Kaptol.
11. Suglasnost za zapošljavanje.
12. Zaključak o dodjeli dodatnih sredstava za rad Dječjeg vrtića „Bambi“ Kaptol,
13. Zaključak o oslobađanju plaćanja komunalnog doprinosa Franje Dakića.
14. Zaključak o oslobađanju plaćanja komunalnog doprinosa Mile Pavelića.
15. Zaključak o oslobađanju plaćanja komunalnog doprinosa Mile Pavičića.
16. Zaključak o oslobađanju plaćanja komunalnog doprinosa Darka Fabijana.