broj 01/18

AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA
1. Statut Općine Kaptol.
2. Odluka o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Općine Kaptol.
3. Odluka o mjerama za sprečavanje nepropisnog odbacivanja otpada i mjerama za uklanjanje odbačenog otpada na području Općine Kaptol.
4. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom redu Općine Kaptol
5. Odluka o povjeravanju obavljanja javne usluge prikupljanja miješanog i biorazgradivog komunalnog otpada.
6. Odluka o poticanju zapošljavanja i razvoja poduzetništva na području Općine Kaptol u 2018. godini.
7. Program utroška sredstava od naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru na području Općine Kaptol za 2018. godinu.
8. Program utroška sredstava šumskog doprinosa na području Općine Kaptol za 2018. godinu.
9. Odluka o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite u Općini Kaptol.
10. Zaključak o pismu namjere za kupoprodajunekretnina u k.o. Doljanovci.
11. Izmjene i dopune pravilnika o stipendiranju i drugim oblicima potpore studentima Općine Kaptol
11.Odluka o izradi plana gospodarenja otpadom Općine Kaptol za razdoblje od 2018. do 2023. godine
AKTI OPĆINSKOG NAČELNIKA

1. Odluka o sufinanciranju cijene priključka na javni sustav odvodnje u 2018. godini.
2. Odluka o imenovanju službenika za informiranje u Općini Kaptol.
3. Plan prijma na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u Jedinstveni upravni odjel Općine Kaptol za 2018. godinu.
4. Plan nabave roba, radova i usluga za 2018. godinu.
5. Zaključak o dodjeli financijske potpore obitelji Josipa Marinac.
6. Zaključak o dodjeli financijske potpore obitelji Marine Hećimović.
7. Zaključak o dodjeli financijske potpore obitelji Zeba Matoša.
8. Zaključak o dodjeli financijske potpore Ramskoj zajednici Požega.
9. Zaključak o dodjeli financijske potpore Zlatku Ćatiću.
10. Zaključak o dodjeli financijske potpore Đuri Augustinović.

Zapisnik sa sjednice Vijeća.pdf