Predstavničko tijelo

OPĆINSKO VIJEĆE

 

Predsjednik Općinskog vijeća Općine Kaptol je g. Dario Lončarević

Općinsko vijeće je predstavničko tijelo čije predstavnike biraju građani Općine i obavlja poslove koje su mu zakonom ili drugim propisom stavljeni u djelokrug.

Član predstavničkog tijela dužnost obavlja časno i za to ne prima plaću, ali ima pravo na naknadu troškova u skladu s odlukom predstavničkog tijela.

Predstavničko tijelo ima predsjednika i dva potpredsjednika, koji se biraju većinom glasova svih članova predstavničkog tijela.

Predstavničko tijelo (Općinsko vijeće):

 1. donosi statut jedinice lokalne samouprave,
 2. donosi odluke i druge opće akte kojima uređuje pitanja iz samoupravnog djelokruga jedinice lokalne samouprave,
 3. osniva i bira članove radnih tijela vijeća,
 4. uređuje ustrojstvo i djelokrug upravnih tijela općine, odnosno grada,
 5. osniva javne ustanove i druge pravne osobe za obavljanje gospodarskih, društvenih, komunalnih i drugih djelatnosti od interesa za općinu ili grad,
 6. obavlja i druge poslove koji su zakonom ili drugim propisom stavljeni u djelokrug predstavničkog tijela.

Predstavničko tijelo donosi odluke većinom glasova ako je na sjednici nazočna većina članova predstavničkog tijela.

Popis članova Općinskog vijeća Općine Kaptol

 1. Dario Lončarević, Predsjednik Vijeća
 2. Nikolina Stanić, Potpredsjednik
 3. Denis Antolović , Član
 4. Damir Poljanac, Član
 5. Mate Jurić, Član
 6. Robert Keler, Član
 7. Petar Mijoković,Član
 8. Marina Jaković, Član
 9. Željko Perić, Član
 10. Dijana Dakić, Član
 11. Željko Haničar, Član
 12. Dragutin Perić, Član
 13. Milica Zorić, Član

Općinsko vijeće Općine Kaptol Popis članova u mandatu 2021. - 2025.

Podaci o poslovnim udjelima članova Općinskog  vijeća Općine Kaptol