broj 4/2016

AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA
1. Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Kaptol za 2016. godinu. Poći dio: prihodi, rashodi, poseban dio: rashodi, Obrazloženje.
2. Odluka o ugostiteljskoj djelatnosti.
3. Odluka o izmjeni Odluke o grobljima.
4. Odluka o stavljanju van snage Odluke o osnivanju i imenovanju Stožera zaštite i spašavanja Općine Kaptol.
5. Odluka o uređenju prometa na području Općine Kaptol.
6. Program utroška sredstava šumskog doprinosa na području općine Kaptol za 2016. godinu.
7. Program utroška sredstava za 2016. godinu od naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru.
8. Zaključak o prihvaćanju izvješća o radu Općinskog načelnika za period od 01.01.- 30.06.2016. godine.
AKTI OPĆINSKOG NAČLNIKA
1. Odluka o javnom izlaganju nacrta Plana gospodarenja otpadom Općine Kaptol.
2. Odluka o izmjeni Odluke o visini osnovice za izračun plaća službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Kaptol.
3. Odluka o imenovanju članova Partnerskog vijeća.
4. Odluka o imenovanju službenika ovlaštenog za elektronički pristup podacima iz Evidencije o dohocima i primicima-projekt EDIP.
5. Odluka o isplati regresa.
6. Izmjene Plana nabave roba, radova i usluga za 2016. godinu.
7. Izvješće o radu za period od 01.01.2016. godine do 30.06.2016. godine.
8. Zaključak o dodjeli financijske potpore Agenciji za marketing i izdavaštvo “Kruna“.
9. Zaključak o dodjeli financijske potpore obitelji Josipa Marinac.
10. Zaključak o dodjeli financijske potpore obitelji Zeba Matoša.
11. Zaključak o dodjeli financijske potpore obitelji Ilije Miškića.
12. Zaključak o dodjeli financijske potpore studentu Zlatko Marinac.
13. Zaključak o dodjeli financijske potpore ŠRD „Matiševac“.
14. Zaključak o dodjeli financijske potpore OI Požega.
15. Zaključak o dodjeli financijske potpore udruzi „ŽUONO“.
16. Zaključak o dodjeli financijske potpore Župi sv. Petra i Pavla.
17. Zaključak o dodjeli financijske potpore ŠD HVIDRA.
18. Zaključak o dodjeli financijske potpore Ivici Vidiću.
19. Zaključak o dodjeli financijske potpore obitelji Matišić Maria.
20. Zaključak o dodjeli financijske potpore obitelji Milana Hodak.
21. Zaključak o dodjeli financijske potpore obitelji Sanele Matišić.