broj 5/2020

od 28.08.2020.

AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA

1. Odluka o izmjeni dopuni Odluke o komunalnim djelatnostima.
2. Odluka o kratkoročnom zaduženju.
3. Odluka o imenovanju ravnateljice Dječjeg vrtića „Bambi“ Kaptol.
4. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i
načinu rada Dječjeg vrtića „Bambi“ Kaptol.
5. I. Izmjene i dopune Proračuna Općine Kaptol za 2020. godinu.
6. I. Izmjene i dopune Programa održavanja objekata i uređaja komunalne
infrastrukture za 2020. godinu na području Općine Kaptol.
7. I. Izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne
infrastrukture za 2020. godinu na području Općine Kaptol.
8. I. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u kulturi u Općini Kaptol za 2020.
godinu.
9. I. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u športu u Općini Kaptol za 2020.
godinu.
10. Zaključak o prihvaćanju izvješća o obavljenoj financijskoj reviziji Općine Kaptol za
2019. godinu.

 AKTI OPĆINSKOG NAČELNIKA

1. Odluka o isplati regresa.
2. Odluka o izmjeni Odluke o sufinanciranju cijene priključka na javni sustav odvodnje
u 2020. godini.
3. Odluka o ostvarivanju prava prednosti pri upisu djece rane i predškolske dobi u
program predškolskog odgoja i obrazovanja dječjeg vrtića „Bambi“ Kaptol.
4. Odluka o utvrđivanju osnovice za obračun plaća zaposlenih u Dječjem vrtiću
„Bambi“ Kaptol.
5. Zaključak o dodjeli financijske potpore udruzi MNK“DIP“.
6. Zaključak o dodjeli financijske potpore udruzi LD „Vranovac“.
7. Zaključak o dojeli financijske potpore udruzi LD „Jelen“ Požega.
8. Zaključak o dojeli financijske potpore udruzi „A Vista“