AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA

1. Odluka o usvajanju usklađenja Procjene ugroženosti od požara i tehnološke eksplozije za Općinu Kaptol.
2. Odluka o usvajanju usklađenja Plana zaštite od požara i tehnoloških eksplozija za Općinu Kaptol.
3. Analiza sustava civilne zaštite.
4. Godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje.
5. Odluka o komunalnom doprinosu.
6. Odluka o komunalnoj naknadi.
7. Program javnih potreba u športu u Općini Kaptol za 2019. godinu.
8. Program javnih potreba u kulturi u Općini Kaptol za 2019. godinu.
9. Socijalni plan Općine Kaptol za 2019. godinu.
10. Program utroška sredstava šumskog doprinosa na području Općine Kaptol za 2019. godinu.
11. Program utroška sredstava od naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru na području Općine Kaptol za 2019. godinu.
12. Odluka o prijedlogu kandidata za suce porotnike Općinskog suda u Požegi.
13. Odluka o prijedlogu kandidata za suce porotnike Općinskog suda za mladež u Požegi.
14. IV. Izmjene i dopune Proračuna Općine Kaptol za 2018. godinu
15. III. Izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2018. godinu na području Općine Kaptol.
16. IV. Izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2018. godinu na području Općine Kaptol.
17. II. Izmjene i dopune Socijalnog plana Općine Kaptol za 2018. godinu.
18. II. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u športu u Općini Kaptol za 2018. godinu.
19. III. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u kulturi u Općini Kaptol za 2018. godinu.
20. Zaključak o prihvaćanju pisma namjere gosp. Marka Marića.

AKTI OPĆINSKOG NAČELNIKA

1. Odluka o raspisivanju javnog natječaja za dodjelu stipendija.
2. Odluka o isplati Božićnice.
3. Odluka o isplati dara za djecu.
4. Odluka o visini osnovice za izračun plaća službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Kaptol.
5. Odluka o provedbi postupaka jednostavne nabave roba, radova i usluga.
6. Odluka o isplati poklon bona.
7. Zaključak o dodjeli financijske potpore obitelji Ilić.
8. Zaključak o dodjeli financijske potpore Nedeljku Bjelobrk.