broj 5/2019

AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA
1. Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Kaptol za 2019. godinu.
2. II. Izmjene i dopune proračuna Općine Kaptol za 2019. godinu.
3. Odluka o komunalnom redu Općine Kaptol.
4. Odluka o kratkoročnom zaduženju Općine Kaptol.
5. Odluka o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka i članova izabranih sa liste grupe birača zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Kaptol za 2019. godinu.
6. II. Izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2019. godinu na području Općine Kaptol.
7. II. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u kulturi u Općini Kaptol za 2019. godinu.
8. I. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u športu u Općini Kaptol za 2019. godinu.
9. II. Izmjene i dopune Socijalnog plana Općine Kaptol za 2019. godinu.
10. Zaključak o prihvaćanju izvješća o radu Općinskog načelnika za period od 01.01.-30.06.2019.g..

AKTI OPĆINSKOG NAČELNIKA
1. Odluka o visini naknade plaće u slučaju privremene nesposobnosti za rad.
2. Odluka o donošenju Plana djelovanja Civilne zaštite.
3. Izvješće o radu za period od 01.01.2019. godine do 30.06.2019. godine.
4. Zaključak o dodjeli financijske potpore Udruzi Hrvatske policije.
5. Zaključak o dodjeli financijske potpore Moto klubu Požega Promet.
6. Zaključak o dodjeli financijske potpore Udruzi „Tomo Perić“.
7. Zaključak o dodjeli financijske potpore „UHDDR-u“.
8. Zaključak o dodjeli financijske potpore LD Jelen.
9. Zaključak o dodjeli financijske potpore Udruzi „ŽUONO“.
10. Zaključak o dodjeli financijske potpore Caritasu župe sv. Petra i Pavla apostola.
11. Zaključak o dodjeli financijske potpore Udruzi Hrvatskog časničkog zbora grada Požege.