Broj 7/2011

AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA

1. Odluka o uvjetima obavljanja pokretne prodaje na području Općine Kaptol.
2. Odluka o priključenju na komunalne vodne građevine.
3. Proračun Općine Kaptol za 2012. godinu (opći dio: prihodi, rashodi, račun financiranja, posebni dio: rashodi, plan razvojnih programa, projekcije).
4. Odluka o izvršavanju Proračuna općine Kaptol za 2012. godinu.
5. Zaključak o prihvaćanju informacije o stanju zaštite i spašavanja na području Općine Kaptol.
6. Smjernice za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području Općine Kaptol u 2012. godini.
7. II. Izmjene i dopune proračuna Općine Kaptol za 2011. godinu (opći dio: prihodi, rashodi, posebni dio: rashodi, plan razvojnih programa).
8. Izmjene Programa gradnje objekata komunalne infrastrukture za 2011. godinu u Općini Kaptol.
9. Izmjene Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2011. godinu u Općini Kaptol.
10. Izmjene Socijalnog programa Općine Kaptol za 2011. godinu.
11. Izmjene Programa javnih potreba u sportu u Općini Kaptol za 2011. godinu.
12. Izmjene Programa javnih potreba u kulturi u Općini Kaptol za 2011. godinu.

    AKTI OPĆINSKOG NAČELNIKA   

  1. Zaključak o dodjeli financijske potpore DVD-u Kaptol.
  2. Zaključak o dodjeli financijske potpore Udruzi udovica iz domovinskog rata.
  3. Informacija o stanju zaštite i spašavanja na području Općine Kaptol.
  4. Plan nabave roba, radova i usluga za 2012. godinu.

      Zapisnik sa sjednice Vijeća