broj 6/2016

AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA
1. Analiza sustava civilne zaštite za Općinu Kaptolu za 2016.godinu.
2. Odluka o prijedlogu kandidata za suce porotnike Županijskog suda u Sl. Brodu, Stalna služba u Požegi.
3. Odluka o prijedlogu za imenovanje mrtvozornika za područje Općine Kaptol.
4. Proračun Općine Kaptol za 2017. godinu Opći dio (prihodi i rashodi), poseban dio (rashodi i plan razvojnih programa s proekcijama), obrazloženje proračuna
5. Odluka o izvršenju proračuna Općine Kaptol za 2017. godinu.
6. Godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje.
7. Odluka o suglasnosti za provedbu ulaganja za projekt „Rekonstrukcija nerazvrstane ceste Novi Bešinci-Bešinci“.
8. Socijalni plan Općine Kaptol za 2017. godinu.
9. Program javnih potreba u kulturi u Općini Kaptol za 2017. godinu.
10. Program javnih potreba u športu u Općini Kaptol za 2017. godinu.
11. Program održavanja komunalne infrastrukture za 2017. godinu na području Općine Kaptol.
12. Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2017. godinu na području Općine Kaptol.
13. Odluka o rasporedu sredstava za rad političkih stranaka u 2017. godini.
14. Odluka o subvenciji poljoprivrednicima za osjemenjivanje goveda.
15. Odluka o sufinanciranju boravka djece u vrtićima.
16. Odluka o dodjeli sredstava za noovorođenčad.
17. II. Izmjene i dopune Proračuna Općine Kaptol za 2016. godinu. Opći dio (prihodi i rashodi, račun financiranja), poseban dio (rashodi i plan razvojnih programa s proekcijama)
18. Izmjene programa javnih potreba u kulturi u Općini Kaptol za 2016. godinu.
19. Izmjene programa javnih potreba u športu u Općini Kaptol za 2016. godinu.
20. Izmjena Socijalnog plana Općine Kaptol za 2016. godinu.
21. Izmjene Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2016. godinu na području Općine Kaptol.
22. Izmjene Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2016. godinu na području Općine Kaptol.
AKTI OPĆINSKOG NAČLNIKA
1. Odluka o osnivanju tijela za izradu Strategije upravljanja imovinom Općine Kaptol za razdoblje 2016.-2018. godine.
2. Odluka o uspostavi sustava za zaprimanje obavijesti o nepropisno odbačenom otpadu i evidentiranju lokacija odbačenog otpada.
3. Odluka o započinjanju postupka ocjene o potrebi provedbe strateške procjene utjecaja Strateškog razvojnog programa Općine Kaptol  na okoliš.
4. Zaključak o dodjeli financijske potpore studentici Snježani Marinac.
5. Zaključak o donaciji ogrijeva Lovrić Ani.
6. Zaključak o donaciji ogrijeva Kati Maričević.
7. Zaključak o dodjeli financijske Marijanu Kljajiću.
8. Zaključak o dodjeli financijske potpore obitelji Mirka Hamžik.
9. Zaključak o dodjeli financijske potpore obitelji Ljubice Vidić.
10. Zaključak o dodjeli financijske potpore obitelji Zeba Matoša.
11. Zaključak o dodjeli financijske potpore Tomi Čakaliću.
12. Zaključak o dodjeli financijske potpore obitelji Matišić
13. Zaključak o dodjeli financijske potpore Gradu Vukovaru.
14. Zaključak o dodjeli financijske potpore obitelji Borke Gugić.
15. Zaključak o dodjeli financijske potpore Grgi Mandiću.