broj 2/2016

AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA

1. Odluka o agrotehničkim mjerama te uređivanju i održavanju poljoprivrednih rudina na području Općine Kaptol.l.
2. Odluka o izmjeni Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Kaptol za 2016. godinu.
3. Odluka o izmjeni Odluke o koeficientima za obračun plaća službenika i namještenika.
4. Odluka o izmjeni Odluke o plaći i drugim materijalnim pravima općinskog načelnika i zamjenika općinskog načelnika.
5. Suglasnost na Odluku o naknadi kod dodjele grobnog mjesta i godišnje grobne naknade za korištenje grobnog mjesta.
6. Godišnji Izvještaj o izvršenju proračuna Općine Kaptol za 2015. godinu. (opći dio: prihodi, rashodi, poseban dio: rashodi).
7. I. izmjene i dopune Proračuna Općine Kaptol za 2016. godinu. (opći dio: prihodi, rashodi, račun financiranja, poseban dio: rashodi, plan razvojnih programa).
8. Zaključak o prihvaćanju izvješća o radu Općinskog načelnika za period od 01.07.- 31.12.2015.g.
9. Izvješće o izvršenju plana gospodarenja otpadom općine Kaptol za 2015. Godinu.
10. Zaključak o prihvaćanju izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2015. godinu na području Općine Kaptol.
11. Zaključak o prihvaćanju izvješća o izvršenju Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2015. godinu na području Općine Kaptol.
12. Zaključak o prihvaćanju izvješća o obavljenoj reviziji upravljanja i raspolaganja nekretninama jedinica lokalne i područne (regionalne samouprave na području Požeško-slavonske županije.

AKTI OPĆINSKOG NAČELNIKA

1. Odluka o dodjeli nagrade „Uzoran vatrogasac“.
2. Odluka o naknadi kod dodjele grobnog mjesta i godišnje grobne naknade za korištenje grobnog mjesta.
3. Odluka o imenovanju Festivalskog odbora 42. Festivala „Zlatni glas zlatne doline“ Kaptol 2016.
4. Odluka o dodjeli nagrada na festivalu „Zlatni glas zlatne doline u Kaptolu.
5. Odluka o visini novčane nagrade uz povelju „Nagrada Općine Kaptol.
6. Izvješće o radu za period od 01.07.2015 godine do 31.12.2015. godine.
7. Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2015. godinu na području Općine Kaptol.
8. Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekatai uređaja komunalne infrastrukture za 2015. godinu na području Općine Kaptol.
9. Zaključak o dodjeli financijske potpore obitelji Josipa Marinac.
10. Zaključak o dodjeli financijske potpore obitelji Slavena Svobode.