broj 6/2019

AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA
1. Odluka o lokalnim porezima Općine Kaptol.
2. Odluka o prijedlogu izbora člana NO Komunalac Požega d.o.o..
3. Pravilnik o ocjenjivanju rada službenika i namještenika Jedinstvenog upravnog odjela Općine Kaptol.
4. Proračun Općine Kaptol za 2020. godinu i projekcije za 2021. i 2022. godinu.
5. Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Kaptol za 2020. godinu.
6. Program utroška sredstava od naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru na području Općine Kaptol za 2020. godinu.
7. Program utroška sredstava šumskog doprinosa na području Općine Kaptol za 2020. godinu.
8. Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2020. godinu na području Općine Kaptol.
9. Program održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2020. godinu na području Općine Kaptol.
10. Odluka o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka i članova izabranih sa liste grupe birača zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Kaptol za 2020. godinu.
11. Odluka o dodjeli sredstava za novorođenčad u 2020. godini.
12. Odluka o subvenciji poljoprivrednicima za osjemenjivanje goveda u 2020. godini.
13. Odluka o poticanju zapošljavanju i razvoja poduzetništva na području Općine Kaptol u 2020. godini.
14. Pravilnik o stipendijama i drugim oblicima potpore studentima iz Općine Kaptol.

AKTI OPĆINSKOG NAČELNIKA
1. Zaključak o dodjeli financijske potpore Pastoralnom centru.
2. Zaključak o dodjeli financijske potpore Ogranku matice Hrvatske u Požegi.
3. Zaključak o dodjeli financijske potpore MU Općine Kaptol.
4. Zaključak o dodjeli financijske potpore Udruzi ratnih veterana
5. Zaključak o dodjeli financijske potpore Udruzi „Dobro srce“.
6. Zaključak o imenovanju člana radnog tima.
7. Zaključak o dodjeli financijske potpore udruzi „Požeški čuvari baštine“ Požega.
8. Odluka o raspisivanju Javnog poziva.
9. Odluka o isplati poklon bona.
10. Odluka o isplati Božićnog dara za djecu.
11. Odluka o isplati Božićnog dara.
12. Odluka o proceduri izdavanja i obračunavanja putnih naloga.
13. Odluka o proceduri blagajničkog poslovanja.
14. Pravilnik o korištenju službenih vozila.
15. Pravilnik o financiranju udruga iz Proračuna Općine Kaptol.