Proračun

I. Rebalans Proračuna Općine Kaptol za 2024. godinu - I. Izmjene i dopune proračuna Općine Kaptol za 2024. godinu

Ostvarenje proračuna za 2023. godinu - Godišnji financijski izvještaj o izvršenju proračuna za 2023. godinu, Obrazloženje

GFI za 2023. godinu - Financijska izvješća.xls, Bilješke uz GFI.pdf

Proračun Općine Kaptol za 2024. godinuProračun Općine Kaptol za 2024. godinu sa smjernicama za 2025. i 2026., obrazloženje, Proračun u malom za 2024.

II. Rebalans Proračuna Općine Kaptol za 2023. godinu - II. Izmjene i dopune proračuna Općine Kaptol za 2023. godinu

Polugodišnje ostvarenje proračuna za 2023. godinu -Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna za 2023. godinu

I. Rebalans Proračuna Općine Kaptol za 2023. godinu - I. Izmjene i dopune proračuna Općine Kaptol za 2023. godinu

Ostvarenje proračuna za 2022. godinu - Godišnji financijski izvještaj o izvršenju proračuna za 2022. godinu, Obrazloženje

GFI za 2022. godinu - Financijska izvješća.xls, Bilješke uz GFI.pdf

Proračun Općine Kaptol za 2023. godinuProračun Općine Kaptol za 2023. godinu sa smjernicama za 2024. i 2025.obrazloženjeProračun u malom za 2023.

III. Rebalans Proračuna Općine Kaptol za 2022. godinu - III. Izmjene i dopune proračuna Općine Kaptol za 2022. godinu

Polugodišnje ostvarenje proračuna za 2022. godinu -Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna za 2022. godinu

II. Rebalans Proračuna Općine Kaptol za 2022. godinu - II. Izmjene i dopune proračuna Općine Kaptol za 2022. godinu

I. Rebalans Proračuna Općine Kaptol za 2022. godinu - I. Izmjene i dopune proračuna Općine Kaptol za 2022. godinu

Ostvarenje proračuna za 2021. godinu - Godišnji financijski izvještaj o izvršenju proračuna za 2021. godinu, Obrazloženje

GFI za 2021. godinu - Financijska izvješća.xls, Bilješke uz GFI.pdf

Proračun Općine Kaptol za 2022. godinu Proračun Općine Kaptol za 2022. godinu sa smjernicama za 2023. i 2024. godinu sa obrazloženjemProračun u malom za 2022.

II. Rebalans Proračuna Općine Kaptol za 2021. godinu - II. Izmjene i dopune proračuna Općine Kaptol za 2021. godinu

Polugodišnje ostvarenje proračuna za 2021. godinu -Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna za 2021. godinu

I. Rebalans Proračuna Općine Kaptol za 2021. godinuI. Izmjene i dopune proračuna Općine Kaptol za 2021. godinu

Ostvarenje proračuna za 2020. godinu - Godišnji financijski izvještaj o izvršenju proračuna za 2020. godinu

GFI za 2020. godinu - Financijska izvješća.xls, Bilješke uz GFI.pdf

Proračun Općine Kaptol za 2021. godinu Proračun Općine Kaptol za 2021. godinu sa smjernicama za 2022. i 2023. godinu, obrazloženje proračunaProračun u malom

II. Rebalans Proračuna Općine Kaptol za 2020. godinu -II. Izmjene i dopune proračuna Općine Kaptol za 2020. godinu

I. Rebalans Proračuna Općine Kaptol za 2020. godinuI. Izmjene i dopune proračuna Općine Kaptol za 2020. godinu

Ostvarenje proračuna za 2019. godinu - Godišnji financijski izvještaj o izvršenju proračuna za 2019. godinu

GFI za 2019. godinu - Financijska izvješća.xls, Bilješke uz GFI.pdf

III. Rebalans proračuna za 2019. godinu - III. Izmjene i dopune proračuna Općine Kaptol za 2019. godinu.pdf

Proračun Općine Kaptol za 2020. godinu - Proračun Općine Kaptol za 2020. godinu sa smjernicama za 2021. i 2022. godinuobrazloženje proračunaProračun u malom

II. Rebalans proračuna za 2019. godinu - II. Izmjene i dopune proračuna Općine Kaptol za 2019. godinu.pdf

Polugodišnje ostvarenje proračuna za 2019. godinu - Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna za 2019. godinu

I. Rebalans proračuna Općine Kaptol za 2019. godinu - I. Izmjene i dopune proračuna Općine Kaptol za 2019. godinu

Financijska izvješća za 2018. godinu: Godišnji financijski izvještaj i bilješke.pdf

IV. Rebalans proračuna Općine Kaptol za 2018. godinu - IV. Izmjene i dopune proračuna Općine Kaptol za 2018. godinu.pdf

Proračun Općine Kaptol za 2019. godinu - Proračun Općine Kaptol za 2019. godinu sa smjernicama za 2020. i 2021. godinuobrazloženje proračunaProračun u malom

PRIJEDLOG Proračuna Općine Kaptol za 2019. godinu - Prijedlog proračuna za 2019. godinu, Obrazloženje.pdf, Prijedlog odluke o izvršenju.pdf

Polugodišnje ostvarenje proračuna za 2018. - Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Kaptol za 2018. godinu.pdf

III. Rebalans proračuna za 2018. godinu - III. Izmjene i dopune proračuna Općine Kaptol za 2018. godinu.pdf

II. Rebalans proračuna za 2018. godinu - II. Izmjene i dopune proračuna Općine Kaptol za 2018. godinu.pdf

I. Rebalans proračuna za 2018. godinu - I. Izmjene i dopune Proračuna Općine Kaptol za 2018. godinu, Opći dio: (prihodirashodi), poseban dio (rashodiplan razvojnih programa), obrazloženje

Financijska izvješća za 2017. godinu: Financijsko izvješće za 2017.xls, Bilješke.pdf

Ostvarenje proračuna 2017. -  Izvještaj o izvršenju proračuna Općine Kaptol za 2017. godinu.Opći dio: (prihodirashodi), poseban dio (rashodi), obrazloženje

Proračun Općine Kaptol za 2018. godinu - Proračun Općine Kaptol za 2018. godinu s projekcijama za 2019. i 2020. godinu, Opći dio: (prihodi, rashodi), Poseban dio: (rashodiplan razvojnih programa), obrazloženje proračuna. Vodič za građane, proračun u malom

II. Rebalans proračuna 2017. - II izmjene i dopune Proračuna Općine Kaptol za 2017. godinu. Opći dio: (prihodirashodi), Poseban dio: (rashodi, plan razvojnih programa)

PRIJEDLOG Proračuna za 2018. godinu - Proračun Općine Kaptol za 2018. godinu, opći dio: (prihodi, rashodi, posebni dio: rashodi. ekonomska klasifikacija, organizacijska klasifikacijaplan razvojnih programa, Obrazloženje prijedloga proračuna, odluka o izvršenju.

Polugodišnje ostvarenje proračuna za 2017. - Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Kaptol za 2017. godinu. Opći dio:prihodi, rashodi, poseban dio: rashodi, Obrazloženje.

I. Rebalans proračuna 2017. - I. Izmjene i dopune Proračuna Općine Kaptol za 2017. godinu, opći dio: prihodi, rashodi, račun financiranja) poseban dio: rashodi, plan razvojnih programa),  Obrazloženje.

Ostvarenje proračuna 2016Godišnji Izvještaj o izvršenju proračuna Općine Kaptol za 2016. godinu. (opći dio: prihodi, rashodi; poseban dio: rashodi).

Proračuna za 2017. godinu - Proračun Općine Kaptol za 2017. godinu, opći dio: (prihodi, rashodi, račun financiranja, rashodi, račun financiranja) posebni dio: (rashodi, plan razvojnih programa s projekcijama)

II. Rebalans za 2016. godinu - II. Izmjene i dopune Proračuna Općine Kaptol za 2016. godinuu (opći dio: prihodi, rashodi, račun financiranja, rashodi, račun financiranja) poseban dio:(rashodi, plan razvojnih programa).

PRIJEDLOG : Proračuna za 2017. godinu - Proračun Općine Kaptol za 2017. godinu, opći dio: (prihodirashodi, posebni dio: rashodi. Službena objava, prihodirashodi, poseban dio rashodi.

Polugodišnje ostvarenje proračuna za 2016. - Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Kaptol za 2016. godinu. Poći dio:prihodirashodi, poseban dio: rashodiObrazloženje.

Ostvarenje proračuna 2015Godišnji Izvještaj o izvršenju proračuna Općine Kaptol za 2015. godinu. (opći dio: prihodirashodi, poseban dio: rashodi).

Rebalans za 2016. godinuI. Izmjene i dopune Proračuna Općine Kaptol za 2016. godinu (opći dio: prihodirashodiračun financiranja, poseban dio: rashodiplan razvojnih programa).

Proračun za 2016. godinu  - Proračun Općine Kaptol za 2016. godinu: Opći dio (prihodirashodiračun financiranja), poseban dio (rashodiplan razvojnih programa s projekcijama).

3. Rebalans za 2015. godinu - III. Izmjene i dopune proračuna Općine Kaptol za 2015. godinu. Opći dio: (prihodi, rashodiračun financiranja), poseban dio (rashodiplan razvojnih programa).

2. Rebalans za 2015. godinu - II. Izmjene i dopune Proračuna Općine Kaptol za 2015. godinu. (opći dio: prihodi,rashodiračun financiranja, poseban dio: rashodiplan razvojnih programa).

1. Rebalans za 2015. godinu - I. Izmjene i dopune Proračuna Općine Kaptol za 2015. godinu (opći dio: prihodirashodiračun financiranja, poseban dio: rashodiplan razvojnih programa).

Proračuna za 2015. godinu - Proračun Općine Kaptol za 2015. godinu, opći dio: (prihodirashodi, račun financiranja, posebni dio: rashodiplan razvojnih programa, projekcije:prihodirashodi).

Proračuni i rebalansi ranijih godina objavljeni su u Službenom glasniku Općine Kaptol.