broj 1/2020

od 27.03.2020.

AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA
1. Odluka o komunalnim djelatnostima.
2. Statutarna odluka o izmjenama i dopunama Statuta Općine Kaptol.
3. Odluka o izmjeni Odluke o ustrojstvu i djelokrugu Jedinstvenog upravnog odjela.
4. Odluka o stavljanju van snage Odluke o osnivanju Vlastitog pogona.
5. Odluka o prijedlogu izbora člana NO Tekija d.o.o..

AKTI OPĆINSKOG NAČELNIKA
1. Odluka o prijenosu poslova i ovlasti.
2. Odluka o imenovanju Povjerenstva za udruge.
3. Odluka o sufinanciranju cijene priključka na javni sustav odvodnje u 2020. godini.
4. Odluka o imenovanju osobe za praćenje i provedbu Ugovora za održavanje nerazvrstanih cesta u Općini Kaptol za 2020. godinu.
5. Odluka o dodjeli nagrade „Uzoran vatrogasac“.
6. Odluka kojom se utvrđuje da nije potrebno provesti postupak strateške procjene utjecaja na okoliš za Program raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu države za Općinu Kaptol.
7. Odluka o osnivanju Stožera civilne zaštite Općine Kaptol i imenovanju načelnika, zamjenika načelnika i članova Stožera civilne zaštite Općine Kaptol.
8. Pravilnik o testiranju na alkohol, droge i druga sredstva ovisnosti na radnom mjestu.
9. Pravilnik o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Kaptol.
10. Plan nabave roba, radova i usluga za 2020. godinu.
11. Plan klasifikacijskih oznaka i brojčanih oznaka stvaralaca i primalaca akata Općine Kaptol za 2020. godinu.
12. Poslovnik o radu Stožera civilne zaštite Općine Kaptol.
13. Zaključak o dodjeli financijske potpore Konjogojstvenoj udruzi Pleternica.
14. Zaključak o dodjeli financijske potpore udruzi „Požeški čuvari baštine“.