broj 1/2017

AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA
1. Odluka o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi na dijelu nekretnine označene kao k.č.br. 371/1, z.k.ul. 70 u 70 u k.o. Doljanovci.
2. Odluka o pristupanju prodaji nekretnina u vlasništvu Općine Kaptol.
3. Izvještaj o izvršenju proračuna Općine Kaptol za 2016. godinu. Opći dio: prihodi, rashodi, račun financiranja) poseban dio: rashodi.
4. Zaključak o prihvaćanju Izvješča o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2016. godinu na području Općine Kaptol.
5. Zaključak o prihvaćanju Izvješča o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2016. godinu na području Općine Kaptol.
6. Zaključak o prihvaćanju izvješća o radu Općinskog načelnika za period od 01.07.-31.12.2016. g.
7. Izvješće o izvršenju Plana gospodarenjem otpadom Općine Kaptol za 2016. godinu.
8. I. izmjene i dopune proračuna Općine Kaptol za 2017. godinu. Opći dio: prihodi, rashodi, račun financiranja) poseban dio: rashodi, plan razvojnih programa),  Obrazloženje.
9. Odluka o izradi Strategije razvoja poljoprivrede.
10. Odluka o suglasnosti za provedbu ulaganja za projekt „Rekonstrukcij trga Vilima Korajca“.
11. Izmjene Programa javnih potrba u kulturi u Općini Kaptol za 2017. godinu.
12. Izmjene Programa javnih potreba u športu u Općini Kaptol za 2017. godinu.
13. Izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2017. godinu na području Općine Kaptol.
14. Izmjene Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2017. godinu na području Općine Kaptol.

AKTI OPĆINSKOG NAČLNIKA
1. Plan prijma na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u Jedinstveni upravni odjel Općine Kaptol za 2017. godinu.
2. Plana nabave roba radova i usluga za 2017. godinu.
3. Odluka o provedbi postupka jednostavne nabave roba, radova i usluga.
4. Odluka o sufinanciranju cijene priključka na javni sustav odvodnje.
5. Odluka o dodjeli nagrade „Uzoran vatrogasac“.
6. Izvješće o oizvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2016. godinu na području Općine Kaptol.
7. Izvješće o izvršenju programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2016. godinu na području Općine Kaptol.
8. Izvjeće o radu za period od 01.07.2016. godine do 31.12.2016. godine.
9. Zaključak o dodjeli financijske potpore UDVDR Požeško-slavonske županije.
10. Zaključak o dodjeli financijske potpore Udruzi specijalne policije iz domovinskog rata „Trenk“ iz Požege.
11. Zaključak o dodjeli ogrijeva.
12. Zaključak o dodjeli financijske potpore Ramskoj zajednici Požega.
13. Zaključak o dodjeli financijske potpore UCSIDR-u Požeško-slavonske županije.
14. Zaključak o dodjeli financijeske potpore Agenciji za marketing i izdavaštvo „Kruna“.
15. Zaključak o dodjeli financijske potpore obitelji Ilije Martinovića.
16. Zaključak o dodjeli financijske potpore obitelji Ljubice Vidić.
17. Zaključak o dodjeli financijske potpore obitelji Josipa Marinac.
18. Zaključak o dodjeli financijske potpore obitelji Marka Martinović.
19. Zaključak o dodjeli financijske potpore Konjogojstvenoj udruzi Pleternica.
20. Zaključak o dodjeli financijeske potpore Agenciji za marketing i izdavaštvo „Kruna“.
21. Zaključak o dodjeli financijske potpore obitelji Josipe Marinac.
22. Zaključak o donaciji ogrijeva obitelji Vladimira Nigovića.

Zapisnik sa sjednice Vijeća.pdf