broj 7/2013

AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA 
12. Proračun Općine Kaptol za 2014. godinu. opći dio: (prihodi, rashodi, račun financiranja, posebni dio: rashodi, plan razvojnih programa, projekcije: prihodi, rashodi).
 
AKTI OPĆINSKOG  NAČELNIKA