Glasnik

Broj 2/2012

AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA


1.    Godišnji Izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Kaptol za 2011. godinu (opći dio: prihodi i primitci, rashodi i izdatci, posebni dio: rashodi i izdatci).
2.    I. Izmjena i dopuna proračuna Općine Kaptol za 2012. godinu (opći dio: prihodi, rashodi; poseban dio: rashodi, plan razvojnih programa)
3.    Odluka o izmjeni Odluke o priključenju na komunalne vodne građevine.
4.    Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2011. godinu u Općini Kaptol.
5.    Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata komunalne infrastrukture u Općini Kaptol za 2011. godine.
6.    Zaključak o prihvaćanju izvješća o radu općinskog načelnika za period od 01.07.-31.12.2011. godine.

AKTI OPĆINSKOG NAČELNIKA

1.    Odluka o dodjeli nagrada na festivalu „Zlatni glas Zlatne doline“.
2.    Zaključak o oslobađanju  Stipe Andrijevića plaćanja naknade za priključenje na komunalne vodne građevine.
3.    Zaključak o oslobađanju Općine Kaptol plaćanja naknade za priključenje na komunalne vodne građevine.
4.    Zaključak o dodjeli financijske potpore Ivanu Bilanović.
5.    Zaključak o oslobađanju plaćanja komunalnog doprinosa Tekije d.o.o. iz Požege.
6.    Zaključak o dodjeli financijske potpore sindikatu državnih i lokalnih službenika i namještenika.
7.    Zaključak o dodjeli financijske potpore DVD-u Podgorje.
8.    Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture  za 2011. godinu u Općini Kaptol.
9.    Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata komunalne infrastrukture u Općini Kaptol u 2011. godini.
10.  Izvješće o radu za period  od 01.07. 2011. godine do 31.12.2011. godine.
11.  I. izmjene Plana nabave roba, radova i usluga za 2012. godinu.

      Zapisnik sa 17. sjednice.pdf

Broj 1/2012

AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA

1. Socijalni plan Općine Kaptol za 2012. godinu.
2. Odluka o rasporedu sredstava za rad političkih stranaka u 2012. godini.
3. Program javnih potreba u kulturi u Općini Kaptol za 2012. godinu.
4. Program javnih potreba u športu u Općini Kaptol za 2012. godinu.
5. Program održavanja komunalne infrastrukture za 2012. godinu u Općini Kaptol.
6. Program gradnje objekata komunalne infrastrukture za 2012 godinu u Općini Kaptol.

 

AKTI OPĆINSKOG NAČELNIKA

1. Odluka o naseljima u kojima je dopušteno obavljanje trgovine na malo putem pokretne prodaje.
2. Odluka o sufinanciranju boravka djece u vrtićima.
3. Odluka o dodjeli sredstava za novorođenčad.
4. Odluka o subvenciji poljoprivrednicima za osjemenjivanje goveda.
5. Odluka o dodjeli nagrade „Uzoran vatrogasac“.
6. Odluka o imenovanju stalnog povjerenstva za provedbu postupka javne nabave.
7. Odluka o određivanju operativnih snaga zaštite i spašavanja i pravnih osoba od interesa za zaštitu i spašavanje na području Općine Kaptol.
8. Odluka o imenovanju stalnog povjerenstva za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine Kaptol.
9. Odluka o izboru najpovljnije ponude za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine Kaptol.
10. Prethodna suglasnost Tekiji d.o.o. Požega, na prijedlog Odluke o cijeni vodnih usluga.
11. Zaključak o dodjeli financijske potpore JU za upravljanje zaštićenim područjem Požeško-slavonske županije.
12. Zaključak o kupnji poklona LD „Vranovac“ iz Vetova.
13. Zaključak o oslobađanju plaćanja komunalnog doprinosa Požeško-slavonske županije.
14. Zaključak o dodjeli financijske potpore obitelji Bjelobrk.
15. Zaključak o dodjeli financijske potpore studentu Zlatku Marinac.
16. Zaključak o utvrđivanju Prijedloga izmjena i dopuna prostornog plana uređenja Općine Kaptol.

Zapisnik sa 16. sjednice.pdf

Broj 6/2011

AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA

1.    Odluka o prihvaćanju Sporazuma o osnivanju Javne vatrogasne postrojbe Požeško-slavonske županije.
2.    Odluka o prihvaćanju Statuta Javne vatrogasne postrojbe Požeško-slavonske županije.
3.    Odluka o komunalnim djelatnostima na području Općine Kaptol.
4.    Rješenje o imenovanju člana Upravnog vijeća JVP Požeško-slavonske županije.
5.    Odluka o imenovanju sudaca porotnika Županijskog suda u Slav. Brodu


AKTI OPĆINSKOG NAČELNIKA

1.    Zaključak o dodjeli financijske potpore DVD-u Golo Brdo.
2.    Zaključak o dodjeli financijske potpore Moto kubu „Velika“.
3.    Zaključak o dodjeli financijske potpore Old timer klubu „Trophy“.
4.    Zaključak o dodjeli financijske potpore Udruzi "ŽUONO".
5.    Zaključak o dodjeli financijske potpore Udruzi „Požeška-zlatna dolina“.
6.    Zaključak o dodjeli financijske potpore Savezu Slovaka.
7.    Zaključak o dodjeli financijske potpore Udruzi „CISDR-a“.
8.    Zaključak o dodjeli financijske potpore Boćarskom klubu „Nada“.
9.    Zaključak o dodjeli financijske potpore Obrtničkoj komori Požeško-slavonske županije.
10.  Zaključak o dodjeli financijske potpore Udruzi  „GFR Film-Video“.

OSTALI AKTI

1.    Sporazum o osnivanju Javne vatrogasne postrojbe Požeško-slavonske županije.
2.    Statut Javne vatrogasne postrojbe Požeško-slavonske županije.
3.    Ispravak Zaključka o otpisu  potraživanja za komunalnu naknadu.

Broj 7/2011

AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA

1. Odluka o uvjetima obavljanja pokretne prodaje na području Općine Kaptol.
2. Odluka o priključenju na komunalne vodne građevine.
3. Proračun Općine Kaptol za 2012. godinu (opći dio: prihodi, rashodi, račun financiranja, posebni dio: rashodi, plan razvojnih programa, projekcije).
4. Odluka o izvršavanju Proračuna općine Kaptol za 2012. godinu.
5. Zaključak o prihvaćanju informacije o stanju zaštite i spašavanja na području Općine Kaptol.
6. Smjernice za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području Općine Kaptol u 2012. godini.
7. II. Izmjene i dopune proračuna Općine Kaptol za 2011. godinu (opći dio: prihodi, rashodi, posebni dio: rashodi, plan razvojnih programa).
8. Izmjene Programa gradnje objekata komunalne infrastrukture za 2011. godinu u Općini Kaptol.
9. Izmjene Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2011. godinu u Općini Kaptol.
10. Izmjene Socijalnog programa Općine Kaptol za 2011. godinu.
11. Izmjene Programa javnih potreba u sportu u Općini Kaptol za 2011. godinu.
12. Izmjene Programa javnih potreba u kulturi u Općini Kaptol za 2011. godinu.

    AKTI OPĆINSKOG NAČELNIKA   

  1. Zaključak o dodjeli financijske potpore DVD-u Kaptol.
  2. Zaključak o dodjeli financijske potpore Udruzi udovica iz domovinskog rata.
  3. Informacija o stanju zaštite i spašavanja na području Općine Kaptol.
  4. Plan nabave roba, radova i usluga za 2012. godinu.

      Zapisnik sa sjednice Vijeća