Glasnik

broj 4/2015

AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA

1. Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Kaptol za 2015. godinu (Opći dio: prihodi, rashodi, poseban dio: rashodi)
2. Zaključak o prihvaćanju izvješća o radu Općinskog načelnika za period od
01.01.-30.06.2015. godine.


AKTI OPĆINSKOG NAČELNIKA

1. Izmjene Pravilnika o unutarnjem redu i sistematizaciji radnih mjesta Jedinstvenog upravnog odjela Općine Kaptol.
2. Izvješće o radu za period od 01.01.2015. godine do 30.06.2015. godine.
3. Zaključak o dodjeli financijske potpore udruzi HVIDR-a Požega.
4. Zaključak o dodjeli financijske potpore Ivici Komljenu.
5. Zaključak o dodjeli financijske potpore udruzi Hrvatski policajac.
6. Zaključak o dodjeli financijske potpore Marinku Anušić.
7. Zaključak o dodjeli financijske potpore studentu Zlatko Marinac.
8. Zaključak o dodjeli financijske potpore udruzi Zlatna dolina.

Zapisnik - pdfZapisnik.pdf

broj 1/2015

AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA
1. Odluka o izmjeni Odluke o uvjetima obavljanja pokretne prodaje na području Općine Kaptol.
2. Odluka o izradi usklađenja Prostornog plana uređenja Općine Kaptol sa Zakonom o prostornom uređenju.
3. Odluka o izradi strategije razvoja Općine Kaptol od 2015. do 2020. godine.
4. Odluka o zakupu poslovnog prostora u vlasništvu Općine Kaptol.
5. Odluka o početnom iznosu zakupnine za zakup poslovnog prostora u vlasništvu Općine Kaptol.
6. Odluka o pokretanju postupka upisa nekretnina u vlasništvo Općine Kaptol.
7. Plan davanja koncesija za 2015. godinu.
8. Srednjoročni plan davanja koncesija.
9. Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Kaptol za 2014. godinu (opći dio: prihodi, rashodi, poseban dio: rashodi)
10. Izvješće o izvršenju plana gospodarenja otpadom Općine Kaptol za 2014. godinu.
11. I. Izmjene i dopune Proračuna Općine Kaptol za 2015. godinu (opći dio: prihodi, rashodi, račun financiranja, poseban dio: rashodi, plan razvojnih programa).
12. Zaključak na Nacrt konačnog prijedloga ciljanih Izmjena i dopuna Prostornog Plana Požeško-slavonske županije.
13. Zaključak o prihvaćanju Izvještaja o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2014. Godinu na području Općine Kaptol.
14. Zaključak o prihvaćanju Izvještaja o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2014. godinu na području Općine Kaptol.
15. Zaključak o prihvaćanju Izvještaja o radu Općinskog načelnika za period od 01.07.-31.12.2014.g.

AKTI OPĆINSKOG NAČELNIKA
1. Odluka o imenovanju Festivalskog odbora 41. Festivala „Zlatni glas zlatne doline“ Kaptol 2015.dluka o imenovanju Festivalskog odbora 41. Festivala „Zlatni glas zlatne doline“ Kaptol 2015.
2. Odluka o isplati jubilarne nagrade službenici Kristinki Ciganović.
3. Odluka o dodjeli nagrade „Uzoran vatrogasac“.
4. Izvješće o izvršenju Programa održavanju komunalne infrastrukture za 2014. godinu na području Općine Kaptol.
5. Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2014. godinu na području Općine Kaptol.
6. Izvješće o radu načelnika za period od 01.07.2014. godine do 31.12.2014. godine.
7. Plan nabave roba, radova i usluga za 2015. godinu.
8. Plan prijma na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u Jedinstveni upravni odjel Općine Kaptol za 2015. godinu.
9. Zaključak o dodjeli financijske potpore Iliji Martinoviću.
10. Zaključak o dodjeli financijske potpore obitelji Marinac.
11. Zaključak o dodjeli financijske potpore MNK-u ŽIR.
12. Zaključak o dodjeli financijske potpore obitelji Hodak.
13. Zaključak o dodjeli financijske potpore udruzi Komušana.
14. Zaključak o dodjeli financijske potpore obitelji Marinac.
15. Zaključak o dodjeli financijske potpore obitelji Nigović.
16. Zaključak o dodjeli financijske potpore Jadranki Blažević.
17. Zaključak o dodjeli financijske potpore obitelji Bilanović.
18. Zaključak o dodjeli poklon tombole LD Vranovac iz Vetova.
19. Zaključak o dodjeli financijske potpore obitelji Hećimović.
20. Zaključak o dodjeli financijske potpore Konjogojstvenoj udruzi Pleternica.
21. Zaključak o oslobađanju plaćanja komunalnog doprinosa Općine Kaptol (mrtvačnica Bešinci).
22. Zaključak o oslobađanju plaćanja komunalnog doprinosa Općine Kaptol (mrtvačnica Podgorje).
23. Zaključak o dodjeli financijske potpore Agenciji za marketing i izdavaštvo „Kruna“.
24. Zaključak o dodjeli financijske potpore KUD-u „Ivo Čakalić“.

Zapisnik - pdfZapisnik.pdf

broj 2/2015

AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA

1. Odluka o dodjeli javnih priznanja Općine Kaptol.
2. Odluka o usklađenju Prostornog plana uređenja Općine Kaptol sa Zakonom o prostornom uređenju.
3. Odluka o izmjeni Odluke o ustrojstvu i djelokrugu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Kaptol.
4. Odluka o izmjeni Odluke o koeficijentima za obračun plaća službenika i namještenika.
5. Odluka o izmjeni odluke o plaći i drugim materijalnim pravima općinskog načelnika i zamjenika općinskog načelnika.
6. II. Izmjene i dopune Proračuna Općine Kaptol za 2015. godinu. (opći dio: prihodi,rashodi, račun financiranja, poseban dio: rashodi, plan razvojnih programa).


AKTI OPĆINSKOG NAČELNIKA

1. Odluka o visini novčane nagrade uz povelju „Nagrada Općine Kaptol“.
2. Odluka o dodjeli nagrada na festivalu „Zlatni glas zlatne doline“ u Kaptolu.
3. Zaključak o utvrđivanju bodovne liste i odabira korisnika sufinanciranja u provedbi II. kruga Programa povećanja energetske učinkovitosti obiteljskih kuća u Općini Kaptol
4. Zaključak o obavijesti i imenovanju stručnog povjerenstva u postupku namjere davanja koncesije za obavljanje dimnjačarskih poslova na području Općine Kaptol.
5. Zaključak o oslobađanju plaćanja komunalnog doprinosa Općine Kaptol (dom Češljakovci).
6. Zaključak o dodjeli financijske potpore udruzi HVIDR-a Požega.
7. Zaključak o oslobađanju plaćanja komunalnog doprinosa Općine Kaptol (vatrogasni dom Alilovci).
8. Zaključak o dodjeli financijske potpore obitelji Marine Hećimović.
9. Zaključak o dodjeli financijske potpore obitelji Marinac.
10. Zaključak o dodjeli financijske potpore obitelji Nigović.
11. Zaključak o dodjeli financijske potpore obitelji Bilanović.
12. Zaključak o dodjeli financijske potpore obitelji Mandić.
13. Zaključak o utvrđivanju konačnog prijedloga PPU Općine Kaptol-usklađenje sa zakonom.

Zapisnik - pdfZapisnik.pdf

broj 5/2014


AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA

1. Analiza stanja sustava zaštite i spašavanja na području Općine Kaptol za 2014. godinu.
2. Smjernice za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području Općine Kaptol za 2015. godinu.
3. Socijalni plan Općine Kaptol za 2015. godinu.
4. Program javnih potreba u kulturi u Općini Kaptol za 2015. godinu.
5. Program javnih potreba u športu u Općini Kaptol za 2015. godinu.
6. Program održavanja komunalne infrastrukture za 2015. godinu u Općini Kaptol.
7. Program gradnje objekata i uređaja komunalne infarstrukture za 2015. Godinu na području Općine Kaptol.
8. Odluka o raspodjeli sredstava za rad političkih stranaka u 2015. godini.
9. Odluka o subvenciji poljoprivrednicima za osjemenjivanje goveda.
10. Odluka o sufinanciranju boravka djece u vrtićima.
11. Odluka o dodjeli sredstava za novorođenčad.
12. II. izmjene i dopune Proračuna Općine Kaptol za 2014. godinu (opći dio: prihodi, rashodi,  račun financiranja, poseban dio: rashodi, plan razvojnih programa).
13. Izmjene Programa javnih potreba u kulturi u Općini Kaptol u 2014. godini.
14. Izmjene Programa javnih potreba u športu u Općini Kaptol u 2014. godini.
15. Izmjene Socijalnog plana Općine Kaptol za 2014. godinu.
16. Izmjene Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2014. godinu na području Općine Kaptol.
17. Izmjene Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2014. godinu na području Općine Kaptol.

AKTI OPĆINSKOG NAČELNIKA
1. Zaključak o dodjeli financijske potpore obitelji Zeba.
2. Zaključak o dodjeli financijske potpore obitelji Josipe Marinac.
3. Zaključak o dodjeli financijske potpore udruzi specijalne policije iz domovinskog rata „Trenk“ Požega.
4. Zaključak o oslobađanju plaćanja komunalnog doprinosa Općine Kaptol (mrtvačnica Češljakovci).
5. Zaključak o oslobađanju plaćanja komunalnog doprinosa Općine Kaptol (vatrogasni dom Golo Brdo).