Glasnik

broj 4/2016

AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA
1. Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Kaptol za 2016. godinu. Poći dio: prihodi, rashodi, poseban dio: rashodi, Obrazloženje.
2. Odluka o ugostiteljskoj djelatnosti.
3. Odluka o izmjeni Odluke o grobljima.
4. Odluka o stavljanju van snage Odluke o osnivanju i imenovanju Stožera zaštite i spašavanja Općine Kaptol.
5. Odluka o uređenju prometa na području Općine Kaptol.
6. Program utroška sredstava šumskog doprinosa na području općine Kaptol za 2016. godinu.
7. Program utroška sredstava za 2016. godinu od naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru.
8. Zaključak o prihvaćanju izvješća o radu Općinskog načelnika za period od 01.01.- 30.06.2016. godine.
AKTI OPĆINSKOG NAČLNIKA
1. Odluka o javnom izlaganju nacrta Plana gospodarenja otpadom Općine Kaptol.
2. Odluka o izmjeni Odluke o visini osnovice za izračun plaća službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Kaptol.
3. Odluka o imenovanju članova Partnerskog vijeća.
4. Odluka o imenovanju službenika ovlaštenog za elektronički pristup podacima iz Evidencije o dohocima i primicima-projekt EDIP.
5. Odluka o isplati regresa.
6. Izmjene Plana nabave roba, radova i usluga za 2016. godinu.
7. Izvješće o radu za period od 01.01.2016. godine do 30.06.2016. godine.
8. Zaključak o dodjeli financijske potpore Agenciji za marketing i izdavaštvo “Kruna“.
9. Zaključak o dodjeli financijske potpore obitelji Josipa Marinac.
10. Zaključak o dodjeli financijske potpore obitelji Zeba Matoša.
11. Zaključak o dodjeli financijske potpore obitelji Ilije Miškića.
12. Zaključak o dodjeli financijske potpore studentu Zlatko Marinac.
13. Zaključak o dodjeli financijske potpore ŠRD „Matiševac“.
14. Zaključak o dodjeli financijske potpore OI Požega.
15. Zaključak o dodjeli financijske potpore udruzi „ŽUONO“.
16. Zaključak o dodjeli financijske potpore Župi sv. Petra i Pavla.
17. Zaključak o dodjeli financijske potpore ŠD HVIDRA.
18. Zaključak o dodjeli financijske potpore Ivici Vidiću.
19. Zaključak o dodjeli financijske potpore obitelji Matišić Maria.
20. Zaključak o dodjeli financijske potpore obitelji Milana Hodak.
21. Zaključak o dodjeli financijske potpore obitelji Sanele Matišić.

broj 1/2016

AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA
1. Odluka o prijenosu bez naknade komunalnih vodnih građevina trgovačkom društvu Tekija d.o.o..
2. Analiza sustava zaštite i spašavanja.
3. Plan razvoja sustava civilne zaštite Općine Kaptol za period od 2016.  do 2018. godine.do 2018. godine.
4. Smjernice za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite Općine Kaptol za razdoblje 2016. do 2019. Godine.
5. Zaključak o prihvaćanju provedbe projekta rekonstrukcije JR na području Općine Kaptol.
AKTI OPĆINSKOG NAČELNIKA
1. Plan prijma na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u Jedinstveni upravni odjel Općine Kaptol za 2016. godinu.
2. Plan nabave roba, radova i usluga za 2016. godinu.
3. Zaključak o dodjeli financijske potpore Ivanu Vidoviću.
4. Zaključak o dodjeli financijske potpore Ramskoj zajednici Požega.
5. Zaključak o dodjeli financijske potpore obitelji Matišić.
6. Zaključak o dodjeli financijske potpore obitelji Miškić.
7. Zaključak o dodjeli financijske potpore za izdavanje knjige dr.sc. Antonu Devčiću.
8. Zaključak o dodjeli financijske potpore Marinku Anušić.
9. Zaključak o dodjeli financijske potpore Konjogojtvenoj udruzi Pleternica.
10. Zaključak o dodjeli financijske potpore KUD-u Ivo Čakalić.
11. Zaključak o dodjeli financijske potpore Anđi Pavić.
12. Zaključak o dodjeli financijske potpore obitelji Odoljević.
13. Zaključak o dodjeli poklon tombole LD-u Vranovac iz Vetova.
14. Zaključak o dodjeli financijske potpore udruzi Valis Aurea.
15.Zaključak o dodjeli financijske potpore Agenciji za marketing i izdavaštvo „Kruna“.
16. Zaključak o dodjeli financijske potpore Anđelku Pajić.

broj 2/2016

AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA

1. Odluka o agrotehničkim mjerama te uređivanju i održavanju poljoprivrednih rudina na području Općine Kaptol.l.
2. Odluka o izmjeni Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Kaptol za 2016. godinu.
3. Odluka o izmjeni Odluke o koeficientima za obračun plaća službenika i namještenika.
4. Odluka o izmjeni Odluke o plaći i drugim materijalnim pravima općinskog načelnika i zamjenika općinskog načelnika.
5. Suglasnost na Odluku o naknadi kod dodjele grobnog mjesta i godišnje grobne naknade za korištenje grobnog mjesta.
6. Godišnji Izvještaj o izvršenju proračuna Općine Kaptol za 2015. godinu. (opći dio: prihodi, rashodi, poseban dio: rashodi).
7. I. izmjene i dopune Proračuna Općine Kaptol za 2016. godinu. (opći dio: prihodi, rashodi, račun financiranja, poseban dio: rashodi, plan razvojnih programa).
8. Zaključak o prihvaćanju izvješća o radu Općinskog načelnika za period od 01.07.- 31.12.2015.g.
9. Izvješće o izvršenju plana gospodarenja otpadom općine Kaptol za 2015. Godinu.
10. Zaključak o prihvaćanju izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2015. godinu na području Općine Kaptol.
11. Zaključak o prihvaćanju izvješća o izvršenju Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2015. godinu na području Općine Kaptol.
12. Zaključak o prihvaćanju izvješća o obavljenoj reviziji upravljanja i raspolaganja nekretninama jedinica lokalne i područne (regionalne samouprave na području Požeško-slavonske županije.

AKTI OPĆINSKOG NAČELNIKA

1. Odluka o dodjeli nagrade „Uzoran vatrogasac“.
2. Odluka o naknadi kod dodjele grobnog mjesta i godišnje grobne naknade za korištenje grobnog mjesta.
3. Odluka o imenovanju Festivalskog odbora 42. Festivala „Zlatni glas zlatne doline“ Kaptol 2016.
4. Odluka o dodjeli nagrada na festivalu „Zlatni glas zlatne doline u Kaptolu.
5. Odluka o visini novčane nagrade uz povelju „Nagrada Općine Kaptol.
6. Izvješće o radu za period od 01.07.2015 godine do 31.12.2015. godine.
7. Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2015. godinu na području Općine Kaptol.
8. Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekatai uređaja komunalne infrastrukture za 2015. godinu na području Općine Kaptol.
9. Zaključak o dodjeli financijske potpore obitelji Josipa Marinac.
10. Zaključak o dodjeli financijske potpore obitelji Slavena Svobode.

broj 5/2015

AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA

1. Proračun Općine Kaptol za 2016. godinu: Opći dio (prihodi, rashodi, račun financiranja), poseban dio (rashodi, plan razvojnih programa s projekcijama).
2. Odluka o izvršenju Proračuna Općine Kaptol za 2016. godinu.
3. Analiza sustava zaštite i spašavanja na području Općine Kaptol za 2015. godinu.
4. Smjernice za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području Općine Kaptol za 2016. godinu.
5. Socijalni plan Općine Kaptol za 2016. godinu.
6. Program javnih potreba u kulturi u Općini Kaptol za 2016. godinu.
7. Program javnih potreba u športu u Općini Kaptol za 2016. godinu.
8. Program održavanja komunalne infrastrukture za 20016. godinu na području Općine Kaptol.
9. Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2016. godinu na području Općine Kaptol.
10. Odluka o raspodjelu sredstava za rad političkih stranaka u 2016. godini.
11. Odluka o subvenciji poljoprivrednicima za osjemenjivanje goveda.
12. Odluka o financiranju boravka djece u vrtićima.
13. Odluka o dodjeli sredstava za novorođenčad.
14. III. Izmjene i dopune proračuna Općine Kaptol za 2015. godinu. Opći dio: (prihodi, rashodi, račun financiranja), poseban dio (rashodi, plan razvojnih programa).
15. Izmjene programa javnih potreba u kulturi u Općini Kaptol za 2015. godinu.
16. Izmjene programa javnih potreba u športu u Općini Kaptol za 2015. godinu.
17. Izmjene Socijalnog plana Općine Kaptol za 2015. godinu.
18. Izmjene Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2015. godinu na području Općine Kaptol.
19. Izmjene programa održavanja komunalne infrastrukture za 2015. godinu na području Općine Kaptol.

AKTI OPĆINSKOG NAČELNIKA

1. Odluka o isplati jubilarne nagrade službeniku Damiru Matešiću.
2. Zaključak o dodjeli financijske potpore obitelji Vidić.
3. Zaključak o dodjeli financijske potpore Slavici Ćosić.
4. Zaključak o dodjeli financijske potpore studentu Mati Manoviću.
5. Zaključak o dodjeli financijske potpore obitelji Tanje Fila.
6. Zaključak o dodjeli financijske potpore obitelji Josipe Marinac.
7. Zaključak o dodjeli financijske potpore književnici Mariji Iličić.
8. Zaključak o dodjeli financijske potpore SK Patriot.
9. Zaključak o dodjeli financijske potpore obitelji Marinac.
10. Zaključak o dodjeli financijske potpore književnici Danici Rončević.
11. Zaključak o dodjeli financijske potpore obitelji Ruže Vidović.
12. Zaključak o dodjeli financijske potpore obitelji Matoša Zebe.
13. Zaključak o dodjeli financijske potpore romanopiscu Nikici Keleru.
14. Zaključak o dodjeli financijske potpore udruzi specijalne policije iz domovinskog rata „Trenk“ Požega.

Zapisnik - pdfZapisnik.pdf