Glasnik

Broj 06/2017

AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA
1. Analiza sustava civilne zaštite za Općinu Kaptol u 2017. godini.
2. Odluka o usvajanju statusa javnog dobra u općoj uporabi na k.č.br. 1156 u k.o. Kaptol.
3. Odluka o promjeni stsusa i kulture bjavnog dobra u općoj uporabi na dijelu k.č.br. 2287 u k.o. Kaptol.
4. Proračun Općine Kaptol za 2018. godinu s projekcijama za 2019. i 2020. godinu, Opći dio: (prihodi, rashodi), Poseban dio: (rashodi, plan razvojnih programa), obrazloženje proračuna.
5. Odluka o izvršenju proračuna Općine Kaptol za 2018. godinu.
6. Pravilnik o stipendiranju i drugim oblicima potpore studentima Općine Kaptol.
7. Rješenje o imenovanju povjerenstva za dodjelu stipendija.
8. Godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje 2018.g.-2020.g.
9. Socijanli plan Općine Kaptol za 2018. godinu.
10. Program javnih potreba u kulturi u Općini Kaptol za 2018. godinu.
11. Program javnih potreba u športu u Općini Kaptol za 2018. godinu.
12. Program održavanja komunalne infrastrukture za 2018. godinu na području Općine Kaptol.
13. Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2018. godinu na području Općine Kaptol.
14. Odluka o raspodjeli sredstava za rad političkih stranaka u 2018. godini.
15. Odluka o subvenciji poljoprivrednicima za osjemenjivanje goveda u 2018. godini.
16. Odluka o sufinanciranju boravka djece u vrtićima u 2018. godini.
17. Odluka o dodjeli sredstava za novorođenčad u 2018. godini.
18. II izmjene i dopune Proračuna Općine Kaptol za 2017. godinu. Opći dio: (prihodi, rashodi), Poseban dio: (rashodi, plan razvojnih programa)
19. Izmjene i dopune programa javnih potreba u kulturi u Općini Kaptol za 2017. godinu.
20. Izmjene i dopune programa javnih potreba u športu u Općini Kaptol za 2017. godinu.
21. Izmjene i dopune Socijalnog plana općine Kaptol za 2017. godinu.
22. Izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2017. godinu na području Općine Kaptol.
23. Izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2017. godinu na području Općine Kaptol.
24. Odluka o nabavci zaštitne radne obuće i odjeće.

AKTI OPĆINSKOG NAČLNIKA
1. Odluka o izradi Procjene rizika od velikih nesreća za područje Opčine Kaptol.
2. Odluka o osnivanju Radne skupine za izradu procjene rizika od velikih nesreća za područje Općine Kaptol.
3. Odluka o raspisivanju javnog natječaja za dodjelu stipendija.
4. Odluka o popisu i imenovanju Povjerenstva za popis imovine i obveza općine Kaptol za 2017. godinu.
5. Zaključak o dodjeli financijske potpore obitelji Zdravka Prkačina.
6. Zaključak o dodjeli financijske potpore Udruzi „Valis Aurea“.
7. Zaključak o dodjeli financijske potpore Klubu „Tigar 90/91 Požega“..
8. Zaključak o dodjeli financijske potpore obitelji Zeba Matoša.
9. Zaključak o dodjeli financijske potpore obitelji Josipa Marinac.
10. Zaključak o dodjeli financijske potpore obitelji Pojer.
11. Zaključak o dodjeli financijske potpore obitelji Bjelobrk.
12. Zaključak o dodjeli financijske potpore obitelji Josipe Marinac.
13. Zaključak o dodjeli financijske potpore obitelji Topalović.
14. Zaključak o dodjeli financijske potpore uudruzi specijane policije iz domovinskog rata „Trenk“ Požega.

prilogg.jpgZapisnik sa sjednice Vijeća.pdf

broj 6/2016

AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA
1. Analiza sustava civilne zaštite za Općinu Kaptolu za 2016.godinu.
2. Odluka o prijedlogu kandidata za suce porotnike Županijskog suda u Sl. Brodu, Stalna služba u Požegi.
3. Odluka o prijedlogu za imenovanje mrtvozornika za područje Općine Kaptol.
4. Proračun Općine Kaptol za 2017. godinu Opći dio (prihodi i rashodi), poseban dio (rashodi i plan razvojnih programa s proekcijama), obrazloženje proračuna
5. Odluka o izvršenju proračuna Općine Kaptol za 2017. godinu.
6. Godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje.
7. Odluka o suglasnosti za provedbu ulaganja za projekt „Rekonstrukcija nerazvrstane ceste Novi Bešinci-Bešinci“.
8. Socijalni plan Općine Kaptol za 2017. godinu.
9. Program javnih potreba u kulturi u Općini Kaptol za 2017. godinu.
10. Program javnih potreba u športu u Općini Kaptol za 2017. godinu.
11. Program održavanja komunalne infrastrukture za 2017. godinu na području Općine Kaptol.
12. Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2017. godinu na području Općine Kaptol.
13. Odluka o rasporedu sredstava za rad političkih stranaka u 2017. godini.
14. Odluka o subvenciji poljoprivrednicima za osjemenjivanje goveda.
15. Odluka o sufinanciranju boravka djece u vrtićima.
16. Odluka o dodjeli sredstava za noovorođenčad.
17. II. Izmjene i dopune Proračuna Općine Kaptol za 2016. godinu. Opći dio (prihodi i rashodi, račun financiranja), poseban dio (rashodi i plan razvojnih programa s proekcijama)
18. Izmjene programa javnih potreba u kulturi u Općini Kaptol za 2016. godinu.
19. Izmjene programa javnih potreba u športu u Općini Kaptol za 2016. godinu.
20. Izmjena Socijalnog plana Općine Kaptol za 2016. godinu.
21. Izmjene Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2016. godinu na području Općine Kaptol.
22. Izmjene Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2016. godinu na području Općine Kaptol.
AKTI OPĆINSKOG NAČLNIKA
1. Odluka o osnivanju tijela za izradu Strategije upravljanja imovinom Općine Kaptol za razdoblje 2016.-2018. godine.
2. Odluka o uspostavi sustava za zaprimanje obavijesti o nepropisno odbačenom otpadu i evidentiranju lokacija odbačenog otpada.
3. Odluka o započinjanju postupka ocjene o potrebi provedbe strateške procjene utjecaja Strateškog razvojnog programa Općine Kaptol  na okoliš.
4. Zaključak o dodjeli financijske potpore studentici Snježani Marinac.
5. Zaključak o donaciji ogrijeva Lovrić Ani.
6. Zaključak o donaciji ogrijeva Kati Maričević.
7. Zaključak o dodjeli financijske Marijanu Kljajiću.
8. Zaključak o dodjeli financijske potpore obitelji Mirka Hamžik.
9. Zaključak o dodjeli financijske potpore obitelji Ljubice Vidić.
10. Zaključak o dodjeli financijske potpore obitelji Zeba Matoša.
11. Zaključak o dodjeli financijske potpore Tomi Čakaliću.
12. Zaključak o dodjeli financijske potpore obitelji Matišić
13. Zaključak o dodjeli financijske potpore Gradu Vukovaru.
14. Zaključak o dodjeli financijske potpore obitelji Borke Gugić.
15. Zaključak o dodjeli financijske potpore Grgi Mandiću.

broj 1/2017

AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA
1. Odluka o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi na dijelu nekretnine označene kao k.č.br. 371/1, z.k.ul. 70 u 70 u k.o. Doljanovci.
2. Odluka o pristupanju prodaji nekretnina u vlasništvu Općine Kaptol.
3. Izvještaj o izvršenju proračuna Općine Kaptol za 2016. godinu. Opći dio: prihodi, rashodi, račun financiranja) poseban dio: rashodi.
4. Zaključak o prihvaćanju Izvješča o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2016. godinu na području Općine Kaptol.
5. Zaključak o prihvaćanju Izvješča o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2016. godinu na području Općine Kaptol.
6. Zaključak o prihvaćanju izvješća o radu Općinskog načelnika za period od 01.07.-31.12.2016. g.
7. Izvješće o izvršenju Plana gospodarenjem otpadom Općine Kaptol za 2016. godinu.
8. I. izmjene i dopune proračuna Općine Kaptol za 2017. godinu. Opći dio: prihodi, rashodi, račun financiranja) poseban dio: rashodi, plan razvojnih programa),  Obrazloženje.
9. Odluka o izradi Strategije razvoja poljoprivrede.
10. Odluka o suglasnosti za provedbu ulaganja za projekt „Rekonstrukcij trga Vilima Korajca“.
11. Izmjene Programa javnih potrba u kulturi u Općini Kaptol za 2017. godinu.
12. Izmjene Programa javnih potreba u športu u Općini Kaptol za 2017. godinu.
13. Izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2017. godinu na području Općine Kaptol.
14. Izmjene Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2017. godinu na području Općine Kaptol.

AKTI OPĆINSKOG NAČLNIKA
1. Plan prijma na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u Jedinstveni upravni odjel Općine Kaptol za 2017. godinu.
2. Plana nabave roba radova i usluga za 2017. godinu.
3. Odluka o provedbi postupka jednostavne nabave roba, radova i usluga.
4. Odluka o sufinanciranju cijene priključka na javni sustav odvodnje.
5. Odluka o dodjeli nagrade „Uzoran vatrogasac“.
6. Izvješće o oizvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2016. godinu na području Općine Kaptol.
7. Izvješće o izvršenju programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2016. godinu na području Općine Kaptol.
8. Izvjeće o radu za period od 01.07.2016. godine do 31.12.2016. godine.
9. Zaključak o dodjeli financijske potpore UDVDR Požeško-slavonske županije.
10. Zaključak o dodjeli financijske potpore Udruzi specijalne policije iz domovinskog rata „Trenk“ iz Požege.
11. Zaključak o dodjeli ogrijeva.
12. Zaključak o dodjeli financijske potpore Ramskoj zajednici Požega.
13. Zaključak o dodjeli financijske potpore UCSIDR-u Požeško-slavonske županije.
14. Zaključak o dodjeli financijeske potpore Agenciji za marketing i izdavaštvo „Kruna“.
15. Zaključak o dodjeli financijske potpore obitelji Ilije Martinovića.
16. Zaključak o dodjeli financijske potpore obitelji Ljubice Vidić.
17. Zaključak o dodjeli financijske potpore obitelji Josipa Marinac.
18. Zaključak o dodjeli financijske potpore obitelji Marka Martinović.
19. Zaključak o dodjeli financijske potpore Konjogojstvenoj udruzi Pleternica.
20. Zaključak o dodjeli financijeske potpore Agenciji za marketing i izdavaštvo „Kruna“.
21. Zaključak o dodjeli financijske potpore obitelji Josipe Marinac.
22. Zaključak o donaciji ogrijeva obitelji Vladimira Nigovića.

prilogg.jpgZapisnik sa sjednice Vijeća.pdf