Glasnik

broj 3/2016

AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA

1. Odluka o dodjeli javnih priznanja Općine Kaptol u 2016. godini.
2. Odluka o osnivanju Gospodarske zone Novi Bešinci.
3. Odluka o prijedlogu kandidata za suce porotnike Županijskog suda za mladež u Slav. Brodu, Stalna služba u Požegi.
4. Program izgradnje i razvoja poduzetničke zone Novi Bešinci.

broj 2/2016

AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA

1. Odluka o agrotehničkim mjerama te uređivanju i održavanju poljoprivrednih rudina na području Općine Kaptol.l.
2. Odluka o izmjeni Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Kaptol za 2016. godinu.
3. Odluka o izmjeni Odluke o koeficientima za obračun plaća službenika i namještenika.
4. Odluka o izmjeni Odluke o plaći i drugim materijalnim pravima općinskog načelnika i zamjenika općinskog načelnika.
5. Suglasnost na Odluku o naknadi kod dodjele grobnog mjesta i godišnje grobne naknade za korištenje grobnog mjesta.
6. Godišnji Izvještaj o izvršenju proračuna Općine Kaptol za 2015. godinu. (opći dio: prihodi, rashodi, poseban dio: rashodi).
7. I. izmjene i dopune Proračuna Općine Kaptol za 2016. godinu. (opći dio: prihodi, rashodi, račun financiranja, poseban dio: rashodi, plan razvojnih programa).
8. Zaključak o prihvaćanju izvješća o radu Općinskog načelnika za period od 01.07.- 31.12.2015.g.
9. Izvješće o izvršenju plana gospodarenja otpadom općine Kaptol za 2015. Godinu.
10. Zaključak o prihvaćanju izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2015. godinu na području Općine Kaptol.
11. Zaključak o prihvaćanju izvješća o izvršenju Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2015. godinu na području Općine Kaptol.
12. Zaključak o prihvaćanju izvješća o obavljenoj reviziji upravljanja i raspolaganja nekretninama jedinica lokalne i područne (regionalne samouprave na području Požeško-slavonske županije.

AKTI OPĆINSKOG NAČELNIKA

1. Odluka o dodjeli nagrade „Uzoran vatrogasac“.
2. Odluka o naknadi kod dodjele grobnog mjesta i godišnje grobne naknade za korištenje grobnog mjesta.
3. Odluka o imenovanju Festivalskog odbora 42. Festivala „Zlatni glas zlatne doline“ Kaptol 2016.
4. Odluka o dodjeli nagrada na festivalu „Zlatni glas zlatne doline u Kaptolu.
5. Odluka o visini novčane nagrade uz povelju „Nagrada Općine Kaptol.
6. Izvješće o radu za period od 01.07.2015 godine do 31.12.2015. godine.
7. Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2015. godinu na području Općine Kaptol.
8. Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekatai uređaja komunalne infrastrukture za 2015. godinu na području Općine Kaptol.
9. Zaključak o dodjeli financijske potpore obitelji Josipa Marinac.
10. Zaključak o dodjeli financijske potpore obitelji Slavena Svobode.

broj 5/2015

AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA

1. Proračun Općine Kaptol za 2016. godinu: Opći dio (prihodi, rashodi, račun financiranja), poseban dio (rashodi, plan razvojnih programa s projekcijama).
2. Odluka o izvršenju Proračuna Općine Kaptol za 2016. godinu.
3. Analiza sustava zaštite i spašavanja na području Općine Kaptol za 2015. godinu.
4. Smjernice za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području Općine Kaptol za 2016. godinu.
5. Socijalni plan Općine Kaptol za 2016. godinu.
6. Program javnih potreba u kulturi u Općini Kaptol za 2016. godinu.
7. Program javnih potreba u športu u Općini Kaptol za 2016. godinu.
8. Program održavanja komunalne infrastrukture za 20016. godinu na području Općine Kaptol.
9. Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2016. godinu na području Općine Kaptol.
10. Odluka o raspodjelu sredstava za rad političkih stranaka u 2016. godini.
11. Odluka o subvenciji poljoprivrednicima za osjemenjivanje goveda.
12. Odluka o financiranju boravka djece u vrtićima.
13. Odluka o dodjeli sredstava za novorođenčad.
14. III. Izmjene i dopune proračuna Općine Kaptol za 2015. godinu. Opći dio: (prihodi, rashodi, račun financiranja), poseban dio (rashodi, plan razvojnih programa).
15. Izmjene programa javnih potreba u kulturi u Općini Kaptol za 2015. godinu.
16. Izmjene programa javnih potreba u športu u Općini Kaptol za 2015. godinu.
17. Izmjene Socijalnog plana Općine Kaptol za 2015. godinu.
18. Izmjene Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2015. godinu na području Općine Kaptol.
19. Izmjene programa održavanja komunalne infrastrukture za 2015. godinu na području Općine Kaptol.

AKTI OPĆINSKOG NAČELNIKA

1. Odluka o isplati jubilarne nagrade službeniku Damiru Matešiću.
2. Zaključak o dodjeli financijske potpore obitelji Vidić.
3. Zaključak o dodjeli financijske potpore Slavici Ćosić.
4. Zaključak o dodjeli financijske potpore studentu Mati Manoviću.
5. Zaključak o dodjeli financijske potpore obitelji Tanje Fila.
6. Zaključak o dodjeli financijske potpore obitelji Josipe Marinac.
7. Zaključak o dodjeli financijske potpore književnici Mariji Iličić.
8. Zaključak o dodjeli financijske potpore SK Patriot.
9. Zaključak o dodjeli financijske potpore obitelji Marinac.
10. Zaključak o dodjeli financijske potpore književnici Danici Rončević.
11. Zaključak o dodjeli financijske potpore obitelji Ruže Vidović.
12. Zaključak o dodjeli financijske potpore obitelji Matoša Zebe.
13. Zaključak o dodjeli financijske potpore romanopiscu Nikici Keleru.
14. Zaključak o dodjeli financijske potpore udruzi specijalne policije iz domovinskog rata „Trenk“ Požega.

Zapisnik - pdfZapisnik.pdf

broj 1/2016

AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA
1. Odluka o prijenosu bez naknade komunalnih vodnih građevina trgovačkom društvu Tekija d.o.o..
2. Analiza sustava zaštite i spašavanja.
3. Plan razvoja sustava civilne zaštite Općine Kaptol za period od 2016.  do 2018. godine.do 2018. godine.
4. Smjernice za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite Općine Kaptol za razdoblje 2016. do 2019. Godine.
5. Zaključak o prihvaćanju provedbe projekta rekonstrukcije JR na području Općine Kaptol.
AKTI OPĆINSKOG NAČELNIKA
1. Plan prijma na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u Jedinstveni upravni odjel Općine Kaptol za 2016. godinu.
2. Plan nabave roba, radova i usluga za 2016. godinu.
3. Zaključak o dodjeli financijske potpore Ivanu Vidoviću.
4. Zaključak o dodjeli financijske potpore Ramskoj zajednici Požega.
5. Zaključak o dodjeli financijske potpore obitelji Matišić.
6. Zaključak o dodjeli financijske potpore obitelji Miškić.
7. Zaključak o dodjeli financijske potpore za izdavanje knjige dr.sc. Antonu Devčiću.
8. Zaključak o dodjeli financijske potpore Marinku Anušić.
9. Zaključak o dodjeli financijske potpore Konjogojtvenoj udruzi Pleternica.
10. Zaključak o dodjeli financijske potpore KUD-u Ivo Čakalić.
11. Zaključak o dodjeli financijske potpore Anđi Pavić.
12. Zaključak o dodjeli financijske potpore obitelji Odoljević.
13. Zaključak o dodjeli poklon tombole LD-u Vranovac iz Vetova.
14. Zaključak o dodjeli financijske potpore udruzi Valis Aurea.
15.Zaključak o dodjeli financijske potpore Agenciji za marketing i izdavaštvo „Kruna“.
16. Zaključak o dodjeli financijske potpore Anđelku Pajić.