Glasnik

broj 5/2019

AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA
1. Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Kaptol za 2019. godinu.
2. II. Izmjene i dopune proračuna Općine Kaptol za 2019. godinu.
3. Odluka o komunalnom redu Općine Kaptol.
4. Odluka o kratkoročnom zaduženju Općine Kaptol.
5. Odluka o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka i članova izabranih sa liste grupe birača zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Kaptol za 2019. godinu.
6. II. Izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2019. godinu na području Općine Kaptol.
7. II. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u kulturi u Općini Kaptol za 2019. godinu.
8. I. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u športu u Općini Kaptol za 2019. godinu.
9. II. Izmjene i dopune Socijalnog plana Općine Kaptol za 2019. godinu.
10. Zaključak o prihvaćanju izvješća o radu Općinskog načelnika za period od 01.01.-30.06.2019.g..

AKTI OPĆINSKOG NAČELNIKA
1. Odluka o visini naknade plaće u slučaju privremene nesposobnosti za rad.
2. Odluka o donošenju Plana djelovanja Civilne zaštite.
3. Izvješće o radu za period od 01.01.2019. godine do 30.06.2019. godine.
4. Zaključak o dodjeli financijske potpore Udruzi Hrvatske policije.
5. Zaključak o dodjeli financijske potpore Moto klubu Požega Promet.
6. Zaključak o dodjeli financijske potpore Udruzi „Tomo Perić“.
7. Zaključak o dodjeli financijske potpore „UHDDR-u“.
8. Zaključak o dodjeli financijske potpore LD Jelen.
9. Zaključak o dodjeli financijske potpore Udruzi „ŽUONO“.
10. Zaključak o dodjeli financijske potpore Caritasu župe sv. Petra i Pavla apostola.
11. Zaključak o dodjeli financijske potpore Udruzi Hrvatskog časničkog zbora grada Požege.

broj 4/2019

AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA

1. Izvještaj o izvršenju proračuna Općine Kaptol za 2018. godinu.
2. Odluka o raspodjeli rezultata poslovanja na dan 31.12. 2018. godine.
3. Odluka o dodjeli javnih priznanja Općine Kaptol za 2019. godinu.
4. Odluka o pristupanju prodaji nekretnina u vlasništvu Općine Kaptol.
5. Odluka o prijenosu bez naknade komunalnih vodnih građevina trgovačkom društvu Tekija d.o.o..
6. Odluka o izmjeni Odluke o koeficijentima za obračun plaća službenika i namještenika.
7. Program korištenja sredstava ostvarenih raspolaganjem poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu države.
8. Zaključak o prihvaćanju izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2018. godinu na području Općine Kaptol.
9. Zaključak o prihvaćanju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2018. godinu na području Općine Kaptol.
10. Zaključak o prihvaćanju izvješća o radu Općinskog načelnika za period od 01.07.-31.12.2018. godine.
11. Zaključak o prihvaćanju pisama namjere za prodaju nekretnina.

AKTI OPĆINSKOG NAČELNIKA

1. Odluka o imenovanju Festivalskog odbora 45. Festivala „Zlatni glas Zlatne doline“ Kaptol 2019.
2. Odluka o dodjeli nagrada na festivalu „Zlatni glas zlatne doline“ u Kaptolu.
3. Odluka o isplati poklon bona.
4. Odluka o isplati Uskrsnog bona.
5. Odluka o isplati regresa
6. I. Izmjene i dopune Plana nabave roba, radova i usluga za 2019. godinu.
7. Izmjene Pravilnika o korištenju kombi vozila.
8. Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2018. godinu na području Općine Kaptol.
9. Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2018. godinu na području Općine Kaptol.
10. Izvješće o radu za period od 01.07.2018. godine do 31.12. 2018. godine.
11. Zaključak o dodjeli financijske potpore „Moto klubu Požega Promet“.
12. Zaključak o dodjeli financijske potpore „Udruzi mažoretkinja i plesača Općine Kaptol“.
13. Zaključak o oslobađanju plaćanja komunalnog doprinosa Općine Kaptol.
14. Zaključak o dodjeli financijske potpore „Udruzi dragovoljaca narodne zaštite domovinskog rata“.
15. Zaključak o dodjeli financijske potpore Hercegovačkoj zavičajnoj udruzi „Herceg Stjepan“ Požega.
16. Zaključak o oslobađanju plaćanja komunalnog doprinosa Općine Kaptol (zona).
17. Zaključak o dodjeli financijske potpore TZ Velika.
18. Zaključak o dodjeli financijske potpore udruzi „Požeški čuvari baštine“ Požega.
19. Zaključak o dodjeli financijske potpore udruzi „GFR Film Video“ Požega.
20. Zaključak o dodjeli financijske potpore Udruzi zavičajnih pisaca i slikara Požeško-slavonske županije „Matko Pejić“.
21. Zaključak o dodjeli financijske potpore Udruzi udovica poginulih hrvatskih branitelja iz domovinskog rata.
22. Zaključak o dodjeli financijske potpore Vatrogasnom centru Kaptol.
23. Zaključak o dodjeli financijske potpore udruzi „A vista“.
24. Zaključak o oslobađanju plaćanja komunalnog doprinosa Općine Kaptol

broj 3/2019

AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA
1. Odluka o dopuni Odluke o vrijednosti boda za plaćanje komunalne naknade u Općini Kaptol.
2. Odluka o imenovanju Povjerenstva za zakup i prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države na području Općine Kaptol.
3. Odluka o imenovanju povjerenstva za uvođenje u posjed poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države na području Općine Kaptol.
4. Odluka o izmjeni Odluke o dodjeli sredstva za novorođenčad u 2019. godini.
5. I. izmjena i dopune Proračuna Općine Kaptol za 2019. godinu.
6. I. Izmjena i dopune programa održavanja komunalne infrastrukture za 2019. godinu na području Općine Kaptol.
7. I. Izmjena i dopune programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2019. godinu na području Općine Kaptol.
8. I. Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u kulturi u Općini Kaptol za 2019. godinu.
9. I. Izmjena i dopuna Socijalnog plana Općine Kaptol za 2019. godinu.
10. Izvješće o izvršenju Plana gospodarenja otpadom Općine Kaptol za 2018. godinu.

AKTI OPĆINSKOG NAČELNIKA
1. Odluka o dodjeli nagrade „Uzoran vatrogasac“.
2. Odluka o sufinanciranju cijene priključka na javni sustav odvodnje u 2019.
godini.
3. Pravilnik o korištenju kombi vozila.
4. Pravilnik o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Kaptol.
5. Plan prijma u službu u Općini Kaptol za razdoblje 2019.-2002. godine
(Srednjoročni plan).
6. Pravilnik o prikupljanju, obradi, korištenju i zaštiti osobnih podataka.

broj 8/2018

AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA

1. Odluka o usvajanju usklađenja Procjene ugroženosti od požara i tehnološke eksplozije za Općinu Kaptol.
2. Odluka o usvajanju usklađenja Plana zaštite od požara i tehnoloških eksplozija za Općinu Kaptol.
3. Analiza sustava civilne zaštite.
4. Godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje.
5. Odluka o komunalnom doprinosu.
6. Odluka o komunalnoj naknadi.
7. Program javnih potreba u športu u Općini Kaptol za 2019. godinu.
8. Program javnih potreba u kulturi u Općini Kaptol za 2019. godinu.
9. Socijalni plan Općine Kaptol za 2019. godinu.
10. Program utroška sredstava šumskog doprinosa na području Općine Kaptol za 2019. godinu.
11. Program utroška sredstava od naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru na području Općine Kaptol za 2019. godinu.
12. Odluka o prijedlogu kandidata za suce porotnike Općinskog suda u Požegi.
13. Odluka o prijedlogu kandidata za suce porotnike Općinskog suda za mladež u Požegi.
14. IV. Izmjene i dopune Proračuna Općine Kaptol za 2018. godinu
15. III. Izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2018. godinu na području Općine Kaptol.
16. IV. Izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2018. godinu na području Općine Kaptol.
17. II. Izmjene i dopune Socijalnog plana Općine Kaptol za 2018. godinu.
18. II. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u športu u Općini Kaptol za 2018. godinu.
19. III. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u kulturi u Općini Kaptol za 2018. godinu.
20. Zaključak o prihvaćanju pisma namjere gosp. Marka Marića.

AKTI OPĆINSKOG NAČELNIKA

1. Odluka o raspisivanju javnog natječaja za dodjelu stipendija.
2. Odluka o isplati Božićnice.
3. Odluka o isplati dara za djecu.
4. Odluka o visini osnovice za izračun plaća službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Kaptol.
5. Odluka o provedbi postupaka jednostavne nabave roba, radova i usluga.
6. Odluka o isplati poklon bona.
7. Zaključak o dodjeli financijske potpore obitelji Ilić.
8. Zaključak o dodjeli financijske potpore Nedeljku Bjelobrk.