Glasnik

broj 01/18

AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA
1. Statut Općine Kaptol.
2. Odluka o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Općine Kaptol.
3. Odluka o mjerama za sprečavanje nepropisnog odbacivanja otpada i mjerama za uklanjanje odbačenog otpada na području Općine Kaptol.
4. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom redu Općine Kaptol
5. Odluka o povjeravanju obavljanja javne usluge prikupljanja miješanog i biorazgradivog komunalnog otpada.
6. Odluka o poticanju zapošljavanja i razvoja poduzetništva na području Općine Kaptol u 2018. godini.
7. Program utroška sredstava od naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru na području Općine Kaptol za 2018. godinu.
8. Program utroška sredstava šumskog doprinosa na području Općine Kaptol za 2018. godinu.
9. Odluka o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite u Općini Kaptol.
10. Zaključak o pismu namjere za kupoprodajunekretnina u k.o. Doljanovci.
11. Izmjene i dopune pravilnika o stipendiranju i drugim oblicima potpore studentima Općine Kaptol
11.Odluka o izradi plana gospodarenja otpadom Općine Kaptol za razdoblje od 2018. do 2023. godine
AKTI OPĆINSKOG NAČELNIKA

1. Odluka o sufinanciranju cijene priključka na javni sustav odvodnje u 2018. godini.
2. Odluka o imenovanju službenika za informiranje u Općini Kaptol.
3. Plan prijma na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u Jedinstveni upravni odjel Općine Kaptol za 2018. godinu.
4. Plan nabave roba, radova i usluga za 2018. godinu.
5. Zaključak o dodjeli financijske potpore obitelji Josipa Marinac.
6. Zaključak o dodjeli financijske potpore obitelji Marine Hećimović.
7. Zaključak o dodjeli financijske potpore obitelji Zeba Matoša.
8. Zaključak o dodjeli financijske potpore Ramskoj zajednici Požega.
9. Zaključak o dodjeli financijske potpore Zlatku Ćatiću.
10. Zaključak o dodjeli financijske potpore Đuri Augustinović.

Zapisnik sa sjednice Vijeća.pdf

Broj 03/2017

AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA

1. Odluka o izboru Mandatne komisije.
2. Odluka o izboru Odbora za izbor i imenovanje.
3. Odluka o izboru predsjednika Općinskog vijeća.
4. Odluka o izboru potpredsjednika Općinskog vijeća Općine Kaptol.
5. Odluka o imenovanju Povjerenstva za dodjelu javnih priznanja Općine Kaptol.
6. Odluka o izboru Odbora za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost.

AKTI OPĆINSKOG NAČELNIKA

1. Odluka o izmjeni Odluke o sufinanciranju cijene priključka na javni sustav odvodnje.
2. Odluka o isplati regresa.
3. Suglasnost na imenovanje zapovjednika i zamjenika zapovjednika Vatrogasne zajednice Požeštine, te zapovjednika DVD-a s područja Općine Kaptol.
4. Zaključak o dodjeli financijske potpore Ani Dujić.
5. Zaključak o dodjeli financijske potpore obitelji Ivić Josipa.
6. Zaključak o dodjeli financijske potpore Udruzi antifašistički boraca i antifašista Požeštine.
7. Zaključak o dodjeli financijske potpore obitelji Zeba Matoša.
8. Zaključak o dodjeli financijske potpore obitelji Zlatana Čatić.
9. Zaključak o dodjeli financijske potpore Moto klubu Požega Promet.
10. Zaključak o dodjeli financijske potpore udruzi udovica poginulih branitelja iz domovinskog rata, Požega.
11. Zaključak o dodjeli financijske potpore Udruzi slijepih.
12. Zaključak o dodjeli financijske potpore MUH, MU Općine Kaptol.
13. Zaključak o dodjeli financijske potpore obitelji Josipa Marinac.
14. Zaključak o dodjeli financijske potpore obitelji Katice Kešić.
15. Zaključak o dodjeli financijske potpore Ivici Jurić.
16. Zaključak o dodjeli financijske potpore obitelji Milana Hodaka.
17. Zaključak o dodjeli financijske potpore Nedjeljku Bjelobrk.

prilogg.jpgZapisnik sa sjednice Vijeća.pdf

Broj 05/2017

AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA

1. Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Kaptol za 2017. godinu. Opći dio:prihodirashodi, poseban dio: rashodi, Obrazloženje.
2. Zaključak o prihvaćanju izvješća o radu Općinskog načelnika za period od 01.01.2017. godine do 30.06.2017. godine.
3. Odluka o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca, načinu kontrole njihova razmnožavanja, uvjetima i načinu držanja vezanih pasa te načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama.
4. Rješenje o razješenju člana Skupštine Tekije d.o.o..
5. Rješenje o razrješenju člana Skupštine Komunalca Požega d.o.o..
6. Rješenje o razrješenju člana Upravnog vijeća JVP Požeško-slavonske županije.
7. Rješenje o imenovanju člana Skupštine Tekije d.o.o..
8. Rješenje o imenovanju člana Skupštine Komunalca d.o.o..
9. Rješenje o imenovanju člana Upravnog vijeća JVP Požeško-slavonske županije.
10. Odluka o darovanju motornog vozila.

 

AKTI OPĆINSKOG NAČLNIKA

1. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o visini osnovice za izraćun plaća službenika u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Kaptol.
2. Odluka o oročavanju slobodnih financijskih sredstava.
3. Izvješće o radu za period od 01.01.2017. godine do 30.06.2017. godine.
4. Odluka o isplati jubilarne nagrade namještenici Snježani Tadijanović.
5. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o sufinanciranju cijene priključka na javni sustav odvodnje.
6. Zaključak o dodjeli financijske potpore obitelji Milana Hodaka.
7. Zaključak o dodjeli financijske potpore obitelji Ilije Martinovića.
8. Zaključak o dodjeli financijske potpore Ivici Juriću.
9. Zaključak o dodjeli financijske potpore Iliji Miškiću.
10. Zaključak o dodjeli financijske potpore Ivicu Komljenu.
11. Zaključak o dodjeli financijske potpore Caritasu župe sv. Petra i Pavla.
12. Zaključak o dodjeli financijske potpore udruzi GFR Film Video.
13. Zaključak o dodjeli financijske potpore Slavici Ćosić.
14. Zaključak o dodjeli financijske potpore obitelji Josipa Marinac.
15. Zaključak o dodjeli financijske potpore udruzi Hrvatskog časničkog zbora grada Požege.
16. Zaključak o dodjeli financijske potpore ŠRU Veličanka.
17. Zaključak o dodjeli financijske potpore NK-u Ovčare.

prilogg.jpgZapisnik sa sjednice Vijeća.pdf