Glasnik

glasnik 02/17

AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA
1. Odluka o ponovnom pristupanju prodaji nekretnina u vlasništvu Općine Kaptol.
2. Zaključak o usvajanju Plana gospodarenja otpadom Općine Kaptol za razdoblje
2017-2022. godine.
3. Zaključak o prihvaćanju pisma namjere za prodaju nekretnina.


AKTI OPĆINSKOG NAČLNIKA
1. Odluka o imenovanju Festivalskog odbora 43. Festivala „Zlatni glas zlatne doline“ Kaptol 2017.
2. Odluka o dodjeli nagrada na festivalu „Zlatni glas zlatne doline“ u Kaptolu.
3. Izmjene Plana nabave roba, radova i usluga za 2017. godinu.
4. Izmjene Plana prijma na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u Jedinstveni upravni odjel Općine Kaptol za 2017. godinu.
5. Zaključak o dodjeli financijske potpore obitelji Marine Hećimović.
6. Zaključak o kupnji karata za humanitarni koncert.

prilogg.jpgZapisnik sa sjednice Vijeća.pdf

broj 1/2017

AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA
1. Odluka o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi na dijelu nekretnine označene kao k.č.br. 371/1, z.k.ul. 70 u 70 u k.o. Doljanovci.
2. Odluka o pristupanju prodaji nekretnina u vlasništvu Općine Kaptol.
3. Izvještaj o izvršenju proračuna Općine Kaptol za 2016. godinu. Opći dio: prihodi, rashodi, račun financiranja) poseban dio: rashodi.
4. Zaključak o prihvaćanju Izvješča o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2016. godinu na području Općine Kaptol.
5. Zaključak o prihvaćanju Izvješča o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2016. godinu na području Općine Kaptol.
6. Zaključak o prihvaćanju izvješća o radu Općinskog načelnika za period od 01.07.-31.12.2016. g.
7. Izvješće o izvršenju Plana gospodarenjem otpadom Općine Kaptol za 2016. godinu.
8. I. izmjene i dopune proračuna Općine Kaptol za 2017. godinu. Opći dio: prihodi, rashodi, račun financiranja) poseban dio: rashodi, plan razvojnih programa),  Obrazloženje.
9. Odluka o izradi Strategije razvoja poljoprivrede.
10. Odluka o suglasnosti za provedbu ulaganja za projekt „Rekonstrukcij trga Vilima Korajca“.
11. Izmjene Programa javnih potrba u kulturi u Općini Kaptol za 2017. godinu.
12. Izmjene Programa javnih potreba u športu u Općini Kaptol za 2017. godinu.
13. Izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2017. godinu na području Općine Kaptol.
14. Izmjene Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2017. godinu na području Općine Kaptol.

AKTI OPĆINSKOG NAČLNIKA
1. Plan prijma na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u Jedinstveni upravni odjel Općine Kaptol za 2017. godinu.
2. Plana nabave roba radova i usluga za 2017. godinu.
3. Odluka o provedbi postupka jednostavne nabave roba, radova i usluga.
4. Odluka o sufinanciranju cijene priključka na javni sustav odvodnje.
5. Odluka o dodjeli nagrade „Uzoran vatrogasac“.
6. Izvješće o oizvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2016. godinu na području Općine Kaptol.
7. Izvješće o izvršenju programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2016. godinu na području Općine Kaptol.
8. Izvjeće o radu za period od 01.07.2016. godine do 31.12.2016. godine.
9. Zaključak o dodjeli financijske potpore UDVDR Požeško-slavonske županije.
10. Zaključak o dodjeli financijske potpore Udruzi specijalne policije iz domovinskog rata „Trenk“ iz Požege.
11. Zaključak o dodjeli ogrijeva.
12. Zaključak o dodjeli financijske potpore Ramskoj zajednici Požega.
13. Zaključak o dodjeli financijske potpore UCSIDR-u Požeško-slavonske županije.
14. Zaključak o dodjeli financijeske potpore Agenciji za marketing i izdavaštvo „Kruna“.
15. Zaključak o dodjeli financijske potpore obitelji Ilije Martinovića.
16. Zaključak o dodjeli financijske potpore obitelji Ljubice Vidić.
17. Zaključak o dodjeli financijske potpore obitelji Josipa Marinac.
18. Zaključak o dodjeli financijske potpore obitelji Marka Martinović.
19. Zaključak o dodjeli financijske potpore Konjogojstvenoj udruzi Pleternica.
20. Zaključak o dodjeli financijeske potpore Agenciji za marketing i izdavaštvo „Kruna“.
21. Zaključak o dodjeli financijske potpore obitelji Josipe Marinac.
22. Zaključak o donaciji ogrijeva obitelji Vladimira Nigovića.

prilogg.jpgZapisnik sa sjednice Vijeća.pdf

broj 6/2016

AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA
1. Analiza sustava civilne zaštite za Općinu Kaptolu za 2016.godinu.
2. Odluka o prijedlogu kandidata za suce porotnike Županijskog suda u Sl. Brodu, Stalna služba u Požegi.
3. Odluka o prijedlogu za imenovanje mrtvozornika za područje Općine Kaptol.
4. Proračun Općine Kaptol za 2017. godinu Opći dio (prihodi i rashodi), poseban dio (rashodi i plan razvojnih programa s proekcijama), obrazloženje proračuna
5. Odluka o izvršenju proračuna Općine Kaptol za 2017. godinu.
6. Godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje.
7. Odluka o suglasnosti za provedbu ulaganja za projekt „Rekonstrukcija nerazvrstane ceste Novi Bešinci-Bešinci“.
8. Socijalni plan Općine Kaptol za 2017. godinu.
9. Program javnih potreba u kulturi u Općini Kaptol za 2017. godinu.
10. Program javnih potreba u športu u Općini Kaptol za 2017. godinu.
11. Program održavanja komunalne infrastrukture za 2017. godinu na području Općine Kaptol.
12. Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2017. godinu na području Općine Kaptol.
13. Odluka o rasporedu sredstava za rad političkih stranaka u 2017. godini.
14. Odluka o subvenciji poljoprivrednicima za osjemenjivanje goveda.
15. Odluka o sufinanciranju boravka djece u vrtićima.
16. Odluka o dodjeli sredstava za noovorođenčad.
17. II. Izmjene i dopune Proračuna Općine Kaptol za 2016. godinu. Opći dio (prihodi i rashodi, račun financiranja), poseban dio (rashodi i plan razvojnih programa s proekcijama)
18. Izmjene programa javnih potreba u kulturi u Općini Kaptol za 2016. godinu.
19. Izmjene programa javnih potreba u športu u Općini Kaptol za 2016. godinu.
20. Izmjena Socijalnog plana Općine Kaptol za 2016. godinu.
21. Izmjene Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2016. godinu na području Općine Kaptol.
22. Izmjene Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2016. godinu na području Općine Kaptol.
AKTI OPĆINSKOG NAČLNIKA
1. Odluka o osnivanju tijela za izradu Strategije upravljanja imovinom Općine Kaptol za razdoblje 2016.-2018. godine.
2. Odluka o uspostavi sustava za zaprimanje obavijesti o nepropisno odbačenom otpadu i evidentiranju lokacija odbačenog otpada.
3. Odluka o započinjanju postupka ocjene o potrebi provedbe strateške procjene utjecaja Strateškog razvojnog programa Općine Kaptol  na okoliš.
4. Zaključak o dodjeli financijske potpore studentici Snježani Marinac.
5. Zaključak o donaciji ogrijeva Lovrić Ani.
6. Zaključak o donaciji ogrijeva Kati Maričević.
7. Zaključak o dodjeli financijske Marijanu Kljajiću.
8. Zaključak o dodjeli financijske potpore obitelji Mirka Hamžik.
9. Zaključak o dodjeli financijske potpore obitelji Ljubice Vidić.
10. Zaključak o dodjeli financijske potpore obitelji Zeba Matoša.
11. Zaključak o dodjeli financijske potpore Tomi Čakaliću.
12. Zaključak o dodjeli financijske potpore obitelji Matišić
13. Zaključak o dodjeli financijske potpore Gradu Vukovaru.
14. Zaključak o dodjeli financijske potpore obitelji Borke Gugić.
15. Zaključak o dodjeli financijske potpore Grgi Mandiću.

broj 4/2016

AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA
1. Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Kaptol za 2016. godinu. Poći dio: prihodi, rashodi, poseban dio: rashodi, Obrazloženje.
2. Odluka o ugostiteljskoj djelatnosti.
3. Odluka o izmjeni Odluke o grobljima.
4. Odluka o stavljanju van snage Odluke o osnivanju i imenovanju Stožera zaštite i spašavanja Općine Kaptol.
5. Odluka o uređenju prometa na području Općine Kaptol.
6. Program utroška sredstava šumskog doprinosa na području općine Kaptol za 2016. godinu.
7. Program utroška sredstava za 2016. godinu od naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru.
8. Zaključak o prihvaćanju izvješća o radu Općinskog načelnika za period od 01.01.- 30.06.2016. godine.
AKTI OPĆINSKOG NAČLNIKA
1. Odluka o javnom izlaganju nacrta Plana gospodarenja otpadom Općine Kaptol.
2. Odluka o izmjeni Odluke o visini osnovice za izračun plaća službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Kaptol.
3. Odluka o imenovanju članova Partnerskog vijeća.
4. Odluka o imenovanju službenika ovlaštenog za elektronički pristup podacima iz Evidencije o dohocima i primicima-projekt EDIP.
5. Odluka o isplati regresa.
6. Izmjene Plana nabave roba, radova i usluga za 2016. godinu.
7. Izvješće o radu za period od 01.01.2016. godine do 30.06.2016. godine.
8. Zaključak o dodjeli financijske potpore Agenciji za marketing i izdavaštvo “Kruna“.
9. Zaključak o dodjeli financijske potpore obitelji Josipa Marinac.
10. Zaključak o dodjeli financijske potpore obitelji Zeba Matoša.
11. Zaključak o dodjeli financijske potpore obitelji Ilije Miškića.
12. Zaključak o dodjeli financijske potpore studentu Zlatko Marinac.
13. Zaključak o dodjeli financijske potpore ŠRD „Matiševac“.
14. Zaključak o dodjeli financijske potpore OI Požega.
15. Zaključak o dodjeli financijske potpore udruzi „ŽUONO“.
16. Zaključak o dodjeli financijske potpore Župi sv. Petra i Pavla.
17. Zaključak o dodjeli financijske potpore ŠD HVIDRA.
18. Zaključak o dodjeli financijske potpore Ivici Vidiću.
19. Zaključak o dodjeli financijske potpore obitelji Matišić Maria.
20. Zaključak o dodjeli financijske potpore obitelji Milana Hodak.
21. Zaključak o dodjeli financijske potpore obitelji Sanele Matišić.