Glasnik

broj 3/18

AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA

1. II. Izmjene i dopune Proračuna Općine Kaptol za 2018. godinu.
2. II. Izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2018. godinu na području Općine Kaptol.
3. Zaključak o prihvaćanju pisma namjere za prodaju nekretnina.

AKTI OPĆINSKOG NAČELNIKA

1. Odluka o imenovanju službenice za zaštitu podataka.

Zapisnik sa sjednice Vijeća.pdf

Broj 03/2017

AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA

1. Odluka o izboru Mandatne komisije.
2. Odluka o izboru Odbora za izbor i imenovanje.
3. Odluka o izboru predsjednika Općinskog vijeća.
4. Odluka o izboru potpredsjednika Općinskog vijeća Općine Kaptol.
5. Odluka o imenovanju Povjerenstva za dodjelu javnih priznanja Općine Kaptol.
6. Odluka o izboru Odbora za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost.

AKTI OPĆINSKOG NAČELNIKA

1. Odluka o izmjeni Odluke o sufinanciranju cijene priključka na javni sustav odvodnje.
2. Odluka o isplati regresa.
3. Suglasnost na imenovanje zapovjednika i zamjenika zapovjednika Vatrogasne zajednice Požeštine, te zapovjednika DVD-a s područja Općine Kaptol.
4. Zaključak o dodjeli financijske potpore Ani Dujić.
5. Zaključak o dodjeli financijske potpore obitelji Ivić Josipa.
6. Zaključak o dodjeli financijske potpore Udruzi antifašistički boraca i antifašista Požeštine.
7. Zaključak o dodjeli financijske potpore obitelji Zeba Matoša.
8. Zaključak o dodjeli financijske potpore obitelji Zlatana Čatić.
9. Zaključak o dodjeli financijske potpore Moto klubu Požega Promet.
10. Zaključak o dodjeli financijske potpore udruzi udovica poginulih branitelja iz domovinskog rata, Požega.
11. Zaključak o dodjeli financijske potpore Udruzi slijepih.
12. Zaključak o dodjeli financijske potpore MUH, MU Općine Kaptol.
13. Zaključak o dodjeli financijske potpore obitelji Josipa Marinac.
14. Zaključak o dodjeli financijske potpore obitelji Katice Kešić.
15. Zaključak o dodjeli financijske potpore Ivici Jurić.
16. Zaključak o dodjeli financijske potpore obitelji Milana Hodaka.
17. Zaključak o dodjeli financijske potpore Nedjeljku Bjelobrk.

prilogg.jpgZapisnik sa sjednice Vijeća.pdf

Broj 05/2017

AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA

1. Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Kaptol za 2017. godinu. Opći dio:prihodirashodi, poseban dio: rashodi, Obrazloženje.
2. Zaključak o prihvaćanju izvješća o radu Općinskog načelnika za period od 01.01.2017. godine do 30.06.2017. godine.
3. Odluka o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca, načinu kontrole njihova razmnožavanja, uvjetima i načinu držanja vezanih pasa te načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama.
4. Rješenje o razješenju člana Skupštine Tekije d.o.o..
5. Rješenje o razrješenju člana Skupštine Komunalca Požega d.o.o..
6. Rješenje o razrješenju člana Upravnog vijeća JVP Požeško-slavonske županije.
7. Rješenje o imenovanju člana Skupštine Tekije d.o.o..
8. Rješenje o imenovanju člana Skupštine Komunalca d.o.o..
9. Rješenje o imenovanju člana Upravnog vijeća JVP Požeško-slavonske županije.
10. Odluka o darovanju motornog vozila.

 

AKTI OPĆINSKOG NAČLNIKA

1. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o visini osnovice za izraćun plaća službenika u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Kaptol.
2. Odluka o oročavanju slobodnih financijskih sredstava.
3. Izvješće o radu za period od 01.01.2017. godine do 30.06.2017. godine.
4. Odluka o isplati jubilarne nagrade namještenici Snježani Tadijanović.
5. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o sufinanciranju cijene priključka na javni sustav odvodnje.
6. Zaključak o dodjeli financijske potpore obitelji Milana Hodaka.
7. Zaključak o dodjeli financijske potpore obitelji Ilije Martinovića.
8. Zaključak o dodjeli financijske potpore Ivici Juriću.
9. Zaključak o dodjeli financijske potpore Iliji Miškiću.
10. Zaključak o dodjeli financijske potpore Ivicu Komljenu.
11. Zaključak o dodjeli financijske potpore Caritasu župe sv. Petra i Pavla.
12. Zaključak o dodjeli financijske potpore udruzi GFR Film Video.
13. Zaključak o dodjeli financijske potpore Slavici Ćosić.
14. Zaključak o dodjeli financijske potpore obitelji Josipa Marinac.
15. Zaključak o dodjeli financijske potpore udruzi Hrvatskog časničkog zbora grada Požege.
16. Zaključak o dodjeli financijske potpore ŠRU Veličanka.
17. Zaključak o dodjeli financijske potpore NK-u Ovčare.

prilogg.jpgZapisnik sa sjednice Vijeća.pdf

Broj 06/2017

AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA
1. Analiza sustava civilne zaštite za Općinu Kaptol u 2017. godini.
2. Odluka o usvajanju statusa javnog dobra u općoj uporabi na k.č.br. 1156 u k.o. Kaptol.
3. Odluka o promjeni stsusa i kulture bjavnog dobra u općoj uporabi na dijelu k.č.br. 2287 u k.o. Kaptol.
4. Proračun Općine Kaptol za 2018. godinu s projekcijama za 2019. i 2020. godinu, Opći dio: (prihodi, rashodi), Poseban dio: (rashodi, plan razvojnih programa), obrazloženje proračuna.
5. Odluka o izvršenju proračuna Općine Kaptol za 2018. godinu.
6. Pravilnik o stipendiranju i drugim oblicima potpore studentima Općine Kaptol.
7. Rješenje o imenovanju povjerenstva za dodjelu stipendija.
8. Godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje 2018.g.-2020.g.
9. Socijanli plan Općine Kaptol za 2018. godinu.
10. Program javnih potreba u kulturi u Općini Kaptol za 2018. godinu.
11. Program javnih potreba u športu u Općini Kaptol za 2018. godinu.
12. Program održavanja komunalne infrastrukture za 2018. godinu na području Općine Kaptol.
13. Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2018. godinu na području Općine Kaptol.
14. Odluka o raspodjeli sredstava za rad političkih stranaka u 2018. godini.
15. Odluka o subvenciji poljoprivrednicima za osjemenjivanje goveda u 2018. godini.
16. Odluka o sufinanciranju boravka djece u vrtićima u 2018. godini.
17. Odluka o dodjeli sredstava za novorođenčad u 2018. godini.
18. II izmjene i dopune Proračuna Općine Kaptol za 2017. godinu. Opći dio: (prihodi, rashodi), Poseban dio: (rashodi, plan razvojnih programa)
19. Izmjene i dopune programa javnih potreba u kulturi u Općini Kaptol za 2017. godinu.
20. Izmjene i dopune programa javnih potreba u športu u Općini Kaptol za 2017. godinu.
21. Izmjene i dopune Socijalnog plana općine Kaptol za 2017. godinu.
22. Izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2017. godinu na području Općine Kaptol.
23. Izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2017. godinu na području Općine Kaptol.
24. Odluka o nabavci zaštitne radne obuće i odjeće.

AKTI OPĆINSKOG NAČLNIKA
1. Odluka o izradi Procjene rizika od velikih nesreća za područje Opčine Kaptol.
2. Odluka o osnivanju Radne skupine za izradu procjene rizika od velikih nesreća za područje Općine Kaptol.
3. Odluka o raspisivanju javnog natječaja za dodjelu stipendija.
4. Odluka o popisu i imenovanju Povjerenstva za popis imovine i obveza općine Kaptol za 2017. godinu.
5. Zaključak o dodjeli financijske potpore obitelji Zdravka Prkačina.
6. Zaključak o dodjeli financijske potpore Udruzi „Valis Aurea“.
7. Zaključak o dodjeli financijske potpore Klubu „Tigar 90/91 Požega“..
8. Zaključak o dodjeli financijske potpore obitelji Zeba Matoša.
9. Zaključak o dodjeli financijske potpore obitelji Josipa Marinac.
10. Zaključak o dodjeli financijske potpore obitelji Pojer.
11. Zaključak o dodjeli financijske potpore obitelji Bjelobrk.
12. Zaključak o dodjeli financijske potpore obitelji Josipe Marinac.
13. Zaključak o dodjeli financijske potpore obitelji Topalović.
14. Zaključak o dodjeli financijske potpore uudruzi specijane policije iz domovinskog rata „Trenk“ Požega.

prilogg.jpgZapisnik sa sjednice Vijeća.pdf