Glasnik

broj 7/2018

AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA

1. Odluka o donošenju Procjene rizika od velikih nesreća za Općinu Kaptol.
2. Odluka o donošenju Strateškog plana razvoja poljoprivrede Općine Kaptol.
3. Proračun Općine Kaptol za 2019. godinu sa smjernicama za 2020. i 2021. godinu, obrazloženje proračuna.
4. Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Kaptol za 2019. godinu.
5. Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2019. godinu na području Općine Kaptol.
6. Program održavanja komunalne infrastrukture za 2019. godinu na području Općine Kaptol.
7. Odluka o vrijednosti boda za plaćanje komunalne naknade u Općini Kaptol.
8. Odluka o rasporedu sredstava za rad političkih stranaka u 2019. godini.
9. Odluka o dodjeli sredstva za novorođenčad u 2019. godini.
10. Odluka o sufinanciranju boravku djece u vrtićima u 2019. godini.
11. Odluka o subvenciji poljoprivrednicima za osjemenjivanje goveda.
12. Odluka o koeficijentima za obračun plaća Službenika i namještenika.
13. Odluka o plaći i drugim materijalnim pravima općinskog načelnika i zamjenika općinskog načelnika

AKTI OPĆINSKOG NAČELNIKA

1. Odluka o visini cijene rada radnih strojeva.
2. Zaključak o dodjeli financijske potpore obitelji Vidić.
3. Zaključak o dodjeli financijske potpore obitelji Milana Hodak.
4. Zaključak o dodjeli financijske potpore Udruzi računovođa i financijskih djelatnika Požege.
5. Zaključak o dodjeli financijske potpore UHDDR.
6. Zaključak o dodjeli financijske potpore udruzi „Požeški čuvari Baštine“.
7. Zaključak o dodjeli financijske potpore obitelji Ivić Josipa.
8. Zaključak o dodjeli financijske potpore obitelji Vidović Ruže.
9. Zaključak o dodjeli financijske potpore obitelji Mare Subotić.
10. Zaključak o dodjeli financijske potpore Petru Ciganović.
11. Zaključak o dodjeli financijske potpore obitelji Marinac.
12. Zaključak o dodjeli financijske potpore obitelji Marine Hećimović.
13. Zaključak o dodjeli financijske potpore Marijanu Kljajić.
14. Zaključak o dodjeli financijske potpore obitelji Alojzija Svoboda.
15. Zaključak o dodjeli financijske potpore Rami Smojviru.
16. Zaključak o dodjeli financijske potpore Ivici Komljenu.
17. Zaključak o dodjeli financijske potpore Ani Dujić.

broj 02/18

AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA
1. Odluka o raspodjeli rezultata poslovanja na dan 31.12.2017. godine.
2. Odluka o Savjetu mladih Općine Kaptol.
3. Odluka o usvajanju Plana gospodarenja otpadom Općine Kaptol za razdoblje 2018.-2023. godine.
4. Odluka o II. Izmjenama i dopunama Prostornog plana uređenje Općine Kaptol.
5. I. Izmjene i dopune Proračuna Općine Kaptol za 2018. godinu, Opći dio: (prihodi, rashodi), poseban dio (rashodi, plan razvojnih programa), obrazloženje
6. I. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u kulturi u Općini Kaptol za 2018. godinu.
7. I. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u športu u Općini Kaptol za 2018. godinu.
8. I. Izmjene i dopune Socijalnog plana Općine Kaptol za 2018. godinu.
9. I. Izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2018. godinu na području Općine Kaptol.
10. I. Izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2018. godinu na području Općine Kaptol.
11. Izvještaj o izvršenju proračuna Općine Kaptol za 2017. godinu.Opći dio: (prihodi, rashodi), poseban dio (rashodi), obrazloženje
12. Izvješće o izvršenju Plana gospodarenja otpadom Općine Kaptol za 2017. godinu.
13. Zaključak o prihvaćanju izvješća o izvršenju Programa održavanje komunalne infrastrukture za 2017. godinu na području Općine Kaptol.
14. Zaključak o prihvaćanju izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2017. godinu na području Općine Kaptol.
15. Zaključak o prihvaćanju izvješća o radu za period od 01.07.2017. godine do 31.12.2017. godine.
16. Zaključak o prihvaćanju pisma namjere za prodaju nekretnina.

AKTI OPĆINSKOG NAČELNIKA
1. Odluka o usvajanju godišnjeg popisa imovine i obveza.
2. Odluka o dodjeli stipendija za akademsku godinu 2017./2018..
3. Odluka o raspisivanju dopunskog javnog natječaja za dodjelu stipendija.
4. Odluka o dodjeli nagrade „Uzoran vatrogasac“.
5. Odluka o dodjeli stipendija za akademsku godinu 2017./2018..
6. Odluka o provođenju projekta.
7. Odluka o osnivanju radne skupine za izradu procjene rizika od velikih nesreća za područje Općine Kaptol.
8. Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2017. godinu na području Općine Kaptol.
9. Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2017. godinu na području Općine Kaptol.
10. Izvješće o radu za period od 01.07.2017. godine do 31.12.2017. godine.
11. Suglasnost.
12. I. Izmjene i dopuna Plana nabave roba, radova i usluga za 2018. godinu.
13. Zaključak o dodjeli financijske potpore Konjogojstvenoj udruzi Pleternica.
14. Zaključak o dodjeli financijske potpore Hrvatskom povijesnom društvu „Požežani“.
15. Zaključak o dodjeli financijske potpore obitelji Ivić Josipa.
16. Zaključak o raskidu Ugovora zakupu poslovnog prostora.
17. Zaključak o dodjeli financijske potpore Agenciji za marketing i izdavaštvo „Kruna“.
18. Zaključak o dodjeli financijske potpore Moto klubu Požega Promet.
19. Zaključak o dodjeli financijske potpore obitelji Mirka Hamžika.
20. Zaključak o dodjeli financijskog poklon bona.

Zapisnik sa sjednice Vijeća.pdf